прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-761/16.11.2016 г.
ЗДДС- чл.21, ал.1; чл.21, ал.2; чл.21, ал.4, т.2; чл.86, ал.3; чл.114
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-761/…10.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването са поставени въпроси, касаещи дейността на дружеството „ЕЕЕ“ ЕООД (ЕИК 203728288).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„ЕЕЕ“ ЕООД е регистрирано дружество за целите на ДДС в България. Дружеството ще осъществява проект, свързан с осъществяването на транспортни услуги (превоз на пътници) с микробуси до 8 места. Транспортните услуги ще се осъществяват единствено на територията на Конфедерация Швейцария.
При проведен телефонен разговор с управителя на дружеството се установи, че възложител, респ. получател на услугите по проекта е швейцарска фондация, установена в България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се начислява данък за всяка една доставка, свързана с транспорт на пътници ?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбите на чл.21, ал.1 и чл.21, ал.2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е обусловено от получателя на съответната услуга – дали е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Разпоредбите на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС са аналогични на разпоредбите на чл.44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО).
Според разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
А ако получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.1 от ЗДДС. Когато получател е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Изключение от така разписаните правила на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС е разпоредбата на чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС. Видно от тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се извършва пътническият транспорт, пропорционално на реализирания пробег. Иначе казано, при доставка, свързана с транспорт на пътници, конкретното място на изпълнение се определя в зависимост от реализирания пробег.
Така както е посочено в запитването, „ЕЕЕ“ ЕООД ще извършва превоз на пътници на територията на Швейцария. Доколкото към фактическата обстановка не е посочен изрично маршрута, по който се извършва самият превоз на пътници, следва да се има предвид, че за услугата по превоз, която включва изминатите километри на територията на България за доставчика („ЕЕЕ“ ЕООД) е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС, която е облагаема предвид чл.12, ал.1 от закона. За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тази доставка е необходимо да са изпълнени визираните в чл.29 от ЗДДС изисквания.
Останалата част от предоставяната услуга по транспорт на пътници, включваща изминатите километри от граничния пункт на България до мястото на пристигане (без значение дали е друга държава членка на ЕС или трета страна), за „ЕЕЕ“ ЕООД ще е налице доставка на услуга с място на изпълнение извън територията на страната предвид разпоредбата на чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС. В тази връзка и на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, данък не следва да се начислява.
В този смисъл, за изминатите километри, в рамките на общата доставка на услуга по пътнически транспорт, в аспект на ЗДДС са налице няколко данъчни основи, определени пропорционално на реализирания пробег:
– с нулева ставка на данъка, ако дружеството притежава необходимите документи за доказването на международен транспорт на пътници или ставка на данъка 20 % при липса на същите – за частта от доставките с място на изпълнение на територията на страната, доколкото превозът на пътници се извършва от място на територията на страната до място извън територията на страната и от място извън територията на страната до място на територията на страната;
– без дължим данък към българския бюджет – за частта от доставката, с място на изпълнение на територията на други държави, като за пробега през съответната държава данъчното третиране на доставката на пътническия транспорт трябва да бъде съобразено със законодателството на съответната държава, през която е реализиран пробегът.
Извършената услугата се документира с една фактура, която съдържа реквизитите по чл.114 от ЗДДС (чл.113, ал.1 от същия закон). Като задължителен реквизит в нея се вписваоснованието за прилагане на нулевата ставка – „чл. 29 от ЗДДС”, както и това за неначисляване на данък – „чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС” .
Следва да се отбележи, че документирането на тази доставка може да се извърши и с няколко отделни фактури, като за доставката с място на изпълнение извън територията на страната се издадат фактури съобразно изискванията на държавата по местоизвършване на доставката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗКПО, чл.184

2_1320/18.12.2015г. ЗКПО чл.184 В Дирекция ОДОП……….. е постъпилоВаше писмено запитване,заведено с вх.№…….. в регистъра на дирекцията, в което е посочено, че дружеството извършва строително-ремонтни дейности,

данъчно третиране на съфинансиране във връзка с изпълнение на Споразумение с представителството на Европейската комисия съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и доставка във връзка

3_3575/29.07.2009ЗДДС, чл. 111ОТНОСНО: данъчно третиране на съфинансиране във връзка с изпълнениена Споразумение с представителството на Европейската комисия съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

разпоредбите на ЗДДС и ДОПК

ОТНОСНО:разпоредбите на ЗДДС и ДОПК УВАЖАЕМИ Г-Н…….,Видно от изложеното в писмото и след допълнителна проверка се установи, че е извършенаревизия от ТД на НАП- Хасково

sert