прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-146/25.03.2013 г.
ЗДДС,
чл.12, ал.1
чл.26, ал.3
чл.113, ал.1
§ 1, т.15 от ДР
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-146/01.02.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Фондация … е регистрирана неправителствена организация в обществена полза. Фондацията извършва социални услуги по делегирани държавни дейности. в Комплекс за социални услуги и кризисен център
Видно от Договор № …/11.12.2012 г., на фондацията е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000, 00лв. за изпълнение на проект ===. Средствата от безвъзмездната финансова помощ са предназначени за точно определени разходи по утвърден бюджет и не са обвързани с цена на конкретна услуга.
Дейността по проекта, осъществяван от фондацията, е безвъзмезден и няма да има насрещни плащания от ползвателите на услугата в бъдещ период от време.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпрос:
1. Как следва да се третират извършваните доставки на услуги от Фондация …?
2. Какъв документ следва да бъде издаден за предоставената безвъзмездна финансова помощ?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Целите, средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Съгласно чл.1, ал.2 от ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.  По смисъла на чл.3, ал.1 във вр. с чл.3, ал.3 и 4 от ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели, а предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.
На основание разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Следва да се има предвид, че безвъзмездно предоставената финансова помощ (финансиране) по своята същност не представлява обект на облагане с ДДС.
В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗДДС в случай, че субсидията или финансирането са пряко свързани с облагаемите доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, същите се включват в тяхната данъчна основа и съответно подлежат на облагане.
Легална дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в § 1, т.15 от ДР на закона. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В чл.5, ал.2 на глава III „Финансиране” от приложения към запитването договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (регИзх. № …/11.12.2012 г.) е посочено, че „Чрез предоставената безвъзмездна финансова помощ, Изпълнителят се задължава да финансира изпълнението на дейностите по Проекта…”.
Предвид гореизложеното, получената безвъзмездна финансова помощ от Фондация … е предназначена за финансиране на разходи по изпълнението на проект „Комплексна програма за насочване и консултиране на хора, пострадали от насилие”. В тази връзка, същата не подлежи на облагане с данък, вкл. и като елемент на данъчната основа по смисъла на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона.
Предвид обстоятелството, че предоставената безвъзмездна финансова помощ е предназначена за покриване на определени разходи по изпълнението на осъществявания проект, а не с конкретни доставки, то не възниква задължение за издаване на фактури. В този случай е необходимо да бъде издаден документ, съдържащ реквизитите на чл.7 от Закона за счетоводството (ЗСч), който да удостовери плащането.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на осигурителното законодателство и регистрация на свободна професия

Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и регистрация на свободна професияВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……./25.06.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:В

третирането за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на собственика и управител на ЕООД, извършени във връзка с дейността на дружеството /командировъчни разходи/.

2_295/17.02.2012 г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.33, ал.1;ЗКПО – чл.33, ал.2;ЗДДФЛ – чл.13, ал.1, т.23;ЗДДФЛ, ДР – §1, т.26, 28, 29 и 30.Вие сте едноличен собственик

възникнали множество въпроси, свързани с прилагането на чл.189б от ЗКПО и чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ Изпълнителният директор на НАП е изразил становище в Писмо изх.№91-00-242/24.11.2011г., копие от което Ви

2_№1303/10.10.2013г.ЗДДФЛ чл.48, ал.6 ЗКПО чл.189б В писмено запитване изх.№………….., постъпило в ТД на НАП …….., офис ……… с вх.№…………………, препратено в ДирекцияОДОП…. и заведено с