прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-145/31.05.2012 г.
ЗДДС,
ТЗ ДОПК,
чл.12, ал.1
чл.49, ал.1
чл.17, ал.3
чл.21, ал.2
чл.86, ал.3
чл.96, ал.1 и ал.2
чл.97а, ал.2
чл.100, ал.1
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-145/ 2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„…” ЕООД е нерегистрирано по ЗДДС лице. Дружеството извършва доставка на услуга по посредничество при продажба на консервирани череши между юридическо лице, установено и регистрирано на територията на САЩ и юридическо лице, установено и регистрирано за целите на ЗДДС в Италия. Услугата е изцяло за сметка на юридическото лице, установено в САЩ, като „…” ЕООД ще издаде фактура.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли „…” ЕООД да се регистрира по ЗДДС?
2. Оборотът от извършването на услуги по посредничество, участва ли при формирането на оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС?
3. Какви документи, освен договор за посредничество и фактура, следва да бъдат събрани от „…” ЕООД, за да бъде доказано извършването на доставката?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.49, ал.1 от Търговския закон (ТЗ),посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки.
В изложената фактическа обстановка може да се приеме, че „…” ЕООД извършва доставка на посредническа услуга от чуждо име и за чужда сметка.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
По силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставките е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т.е в случая това ще е територията на САЩ.
За „…” ЕООД, в качеството му на доставчик, не възниква задължение за начисляване на данък, тъй като доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната (в конкретния случай – територията на САЩ), не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС доставчикът не начислява данък при доставката с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот за целите на регистрацията по закона е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС
За извършваните от „…” ЕООД” доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната, същите, съгласно чл.96, ал.2 от закона, не формират облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, съгласно която на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
В случаите, когато „…” ЕООД предоставя посреднически услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на САЩ, то за дружеството няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона. Такова задължение за регистрация ще възникне при предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Независимо от гореизложеното, „…” ЕООД има право да се регистрира по ЗДДС доброволно по реда на чл.100, ал.1 от закона.
По трети въпрос:
За доказване извършената доставка е необходимо да са налице писмени доказателства, които да удостоверят извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната – сключен договор за посредничество с възложителя, превозни документи, доказателства за плащане, документ за статута на получателя на услугата като ДЗЛ в САЩ, фактура и други документи относими към данъчното третиране на доставката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#4Дата: 17.10.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11 ОТНОСНО: Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането

ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 3, буква В

2_621/10.03.2009г.ЗДДС чл.21, ал.2, т. З, б. „в“Постъпило Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви има сключени договори с предприятия от

Облагаема ли е сумата по второто плащане на финансирането, получена през 2012 година, предвид обстоятелството, че тя е преведена на основание анекс към Договор, сключен през 2008 година, когато сумите по безвъзмездни финансирания са били необлагаеми с данък върху доходите?

2_1397/31.08.2012г. ЗКПО – чл.52; ЗКПО – чл.54; ЗКПО – чл.68; ЗДДФЛ – чл.29а; ЗДДФЛ – чл.26; ЗДДФЛ – §18 от ПЗР; ЗСч; СС – 20,

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

ЗДДС, чл.66

2_630/21.04.2011 гчл. 66 от ЗДДСВъв връзка с направените промени в чл.66, ал.2 от ЗДДС, в сила от 01.04.2011 г., засягащи доставките на хотелиерски услуги поставяте

АНУЛИРАНЕ НА ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА

Към наш № 419/26.05.2017г. ОТНОСНО: АНУЛИРАНЕ НА ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА Между „…….“ЕООД и Държавно предприятие/ДП/„…“ е сключен договор за извършване на проекто – проучвателни

fetere