прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-397/13.10.2011 г.
ЗДДС, чл.7, ал.1 ППЗДДС, чл.45
чл.17, ал.1 чл.46, ал.1
чл.66, ал.1, т.1
чл.113, ал.1
чл.114, ал.1
В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. === относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
… ООД е регистрирано по ЗДДС. Юридическо лице-клиент, което е регистрирано в Белгия, закупува стоки от… ООД.
В запитването посочвате, че съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, за … ООД това е ВОД и следва да издадете фактура с 0 % ДДС, както и че съгласно чл.46 от ППЗДДС, ако не се снабдите с документи, доказващи, че стоките са пристигнали в Белгия, трябва да начислите 20 % ДДС.
Поставеният въпрос е: Ако тези стоки останат на територията на България, каква фактура трябва да се издаде на Белгийското юридическо лице?
Предвид гореизложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика-регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
В чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са посочени необходимите документи за доказване на вътреобщностна доставка на стоки. На основание чл.46, ал.1 от ППЗДДС, в случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл.45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
Доколкото стоките, предмет на сделката, няма да се транспортират от територията на страната до територията на Белгия, то няма да са налице условията на ВОД, по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона.
Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал 2. В този случай, доставката ще бъде осъществена на територията на страната и същата ще е облагаема. За нея ще бъде приложима ставката по чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС в размер на 20 %.
Що се касае до документирането на доставката, съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117. Фактурата следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от Закона.’

Оценете статията

Вашият коментар