прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-654/10.09.2012 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3
чл.96, ал.1
чл.124
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-654/23.07.2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ООД има сключен договор с немското юридическо лице „… GmbH, за предоставяне на услуги по управление на разходите, свързани с изграждането на многофункционален комплекс, находящ се в Руанда.
Естеството на услугите се състои в съпоставяне на действително извършените разходи за труд и материали по завършено строителство към сумата, поискана от изпълнителя за изплащане.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Формират ли облагаем оборот за регистрация по ЗДДС получените суми по фактурите, издавани във връзка с изпълнението на договора?
2. Ако сумите формират облагаем оборот за регистрация, в коя клетка на справка-декларацията и в коя колона на дневника за продажби следва да бъдат отразени?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Що се касае до регистрацията по ЗДДС, следва да имате в предвид чл.96 от ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
Също така по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Разпоредбата на чл.21, ал.4 на от ЗДДС регламентира изключения от горното правило, като в т.1 са регламентирани доставките на услуги, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че … ООД ще извършва услуги по управление на разходите, свързани с изграждането на строителен обект, находящ се на територията на Руанда. В тази връзка и на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот – на територията на Руанда.
В случая, извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Извършваните от … ООД доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната (в случая – територията на Руанда) не формират облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
Що се касае до документирането на извършваните от дружеството доставки, следва да се има предвид и разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Тъй като дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то не е задължено да води задължителните отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

освобождаване от такса за битови отпадъци.

5_94-00-215/09.12.2008г. ЗМДТ, чл.63,ал.2; чл.64,ал.1; чл. 66,ал.1; чл.71ДОПК,чл. 85относно: освобождаване от такса за битови отпадъци. В качествотоВи насобственик на придобит по наследство недвижимимот /1/10 от къща

Данъчно облагане и задължително осигуряване на лице, което е регистриран едноличен търговец и извършва сервизна дейност на свободна практика

Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на лице, което е регистриран едноличен търговец и извършва сервизна дейност на свободна практика В отговор на направеното от

подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по чл.20 от Закона за статистиката и публикуване на годишен финансов отчет по чл.38 от

1_ИТ1-00-33/01.04.2016 г.ЗКПО чл.1, т.3ЗКПО чл.2, ал.1, т.2ЗКПО чл.92Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по

ЗМДТ, чл.61н,ЗМДТ, чл.61з

2_962/01.07.2011г.ЗМДТ – чл.61з, чл.61нВ запитването си поставяте следните примери и въпроси:1.През 2011г. лице подава патентна декларация, с която декларира дейност, започваща през 01.01.2010г. Същевременно подава