Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-596/13.03.2013 г.
ЗДДС,
чл.17, ал.1
чл.66, ал.1, т.1
чл.113, ал.1
чл.114, ал.1 от ЗДДС.
чл.127, ал.1 и ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-02-596/02.10.2012 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Изложената в запитването фактическа обстановка е следната:
… ЕООД купува стока (желязо) от производител, който е установен в България. Стоката е предназначена за износ за получател, установен в страна, която не е държава-членка на ЕС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Налице ли е възможност производителят да не начислява данък на … ЕООД поради обстоятелството, че стоката заминава директно от склада на производителя за пристанище в безмитна зона за износ ?
2. Възниква ли задължение за начисляване на данък от … ЕООД по отношение на платената от получателя на стоката комисионна, при условие, че … ЕООД е само посредник в сделката, т.е стоката се продава директно от производителя на получателя, установен в трета страна?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2от закона.
Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, доставчик е данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, а получател е … ЕООД. Стоката (желязо), която е предмет на доставката, се намира на територията на България към момента на прехвърляне на собствеността.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на доставката е на територията на България и същата е облагаема.
На основание разпоредбата на чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС, за доставчика на „… ЕООД като регистрирано по ЗДДС лице, възниква задължение за начисляване на ДДС в размер на 20 %.
Документирането на доставката следва да се извърши чрез издаването на фактура по чл.113, ал.1 от ЗДДС. Фактурата следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
По отношение на данъчното третиране на услугата по посредничество са възможни следните хипотези:
Вариант I – … ЕООД действа като посредник от чуждо име за чужда сметка;
Вариант II –… ЕООД действа като посредник от свое име за чужда сметка;
Вариант III – … ЕООД действа като посредник от свое име за своя сметка;
Вариант I:
В случая, когато … ЕООД извършва услуга от чуждо име и за чужда сметка в качеството си на посредник и получава комисиона от получателя, установен в трета страна, то същата се явява цена на отделна доставка.
По отношение на тази доставка, следва да се има предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
При този случай, … извършва посредническа услуга от името и за сметка на юридическото лице (получател), който е установен в трета страна.
Мястото на изпълнение на услугата по посредничество, във връзка с която получателят дължи комисиона на посредника, е на територията на страната, на която е установен получателят. За доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид разпоредбата на чл.114, ал.4 от ЗДДС (изм. ДВ, бр.94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване”, както и основанието за това – чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Вариант II:
Когато дружеството действа от свое име и за чужда сметка, приложение ще намери разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗДДС. В този случай следва да се приеме, че … ЕООД е получил и предоставил стоката. Също така, ще възникнат доставките, визирани в разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗДДС.
Съгласно тази разпоредба, в случая са налице три доставки:  
1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;  
2. доставка между комитента/доверителя и комисионера/довереника на стоките или услугите – предмет на доставката по т.1; данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на доставката по т.1, а датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1;   3. доставка на услуга между комисионера/довереника и комитента/доверителя; данъчната основа на тази доставка e възнаграждението на комисионера/довереника, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако това е уговорено; датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на този закон.
Що се касае до визираните доставки, трябва да се отбележи следното:
– по чл.127, ал.2, т.1 от ЗДДС – данъчното третиране на тази доставка е изразено в отговора по първи въпрос;
– по чл.127, ал.2, т.2 от ЗДДС – в този случай доставката между … ЕООД и лицето, което е установено в трета страна, ще е облагаема с нулева ставка, само ако са изпълнени условията на чл.28 от ЗДДС;
Тук следва да се има в предвид, че данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т.1 ;
– по чл.127, ал.2, т.3 от ЗДДС – тук се касае за доставка на услуга по посредничество, която е облагаема по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В този случай, данъчната основа на доставката е комисионното възнаграждение, а мястото на изпълнение на услугата, както и лицето платец на данъка се определя съобразно изложеното във вариант I;
Вариант III:
В този случай е налице доставка на стока между доставчика и … ЕООД. Същата ще е облагаема с ДДС в размер 20 на сто по реда, посочен в отговора по първи въпрос.
Доставка между … ЕООД и лицето, което е установено в трета страна се облага с нулева ставка, само ако са изпълнени специалните условия, разписани в чл.28 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 2,КСО, чл.6, aл. 7

5_23-22-3057/09.11.2012 г.ЗБДОО, чл.8, ал.1, т. 2;КСО, чл.6, ал.7;В запитването е изложенаследнатафактическа обстановка:Самоосигуряващо се лице е внасяло авансови осигурителни вноскиза периода 01.01.2011 г.-31.12.2011 г. върху месечен

облагането на МСД, регистрирано от българско юридическо лице извън територията на страната се съдържат в ЗКПО, в глава ІІІ – Международно облагане.

2_ №1017/22.06.2012 г.чл.7 ал.4 от ЗДДС чл.14 от ЗКПО В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……..,в което е описана

ЗДДФЛ, чл.35, т. 6

2_657/23.04.2012ЗДДФЛ, чл.35, т.6Отправили степисмено запитванедоДирекция ОУИ-…. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.Според фактите от запитването през м.

pizza