прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-231/02.05.2012 г.
ЗДДС, ДОПК,
чл.21, ал.2
чл.17, ал.3
чл.21, ал.4, т.1
86, ал.3
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-231/ 2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка, изложенав запитването, е следната:
„…” ООД е българско търговско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, с предмет на дейност – проектиране на железопътна инфраструктура, градски железници, пътища и др.
Дружеството ще проектира железопътна линия в Македония: „Железопътен коридор VIII: Работен проект и техническа помощ за участък Куманово-Беляковце”. Проекта се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие.
„…” ООД е подизпълнител на австрийското юридическо лице „…, което е регистрирано за целите на ДДС в Австрия.. Дейността по проектирането на жп линията в Македония ще се извършва в България. Плащането ще се извършва от австрийското юридическо лице на …” ООД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се третира извършваната доставка от„…” ООД към австрийското юридическо лице по отношение на облагането с ДДС?
2. Как следва да се третират доставките по отношение на облагането с ДДС между „…” ООД и подизпълнителите на дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Общото правило, касаещо мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Разпоредбата на чл.21, ал.4 на от ЗДДС регламентира изключения от горното правило, като т.1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка, „…” ООД ще извършва проектиране на железопътна линия в Македония. В тази връзка, на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот (железопътната линия) – на територията на Република Македония.
В случая, извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Що се касае до извършваната от дружеството доставка, следва да се има предвид и разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
По втори въпрос:
По отношение на доставките, извършени от дружествата, с които „…” ООД има сключени договори като подизпълнители, важи изложеното по първи въпрос.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС Във връзка с Ваше запитване с вх. № …/ 28.03.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е туристически агент и

ЗДДС, чл.21

1_ ИТ-00-77/27.05.2010 ЗДДС – чл. 21 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-гр ……., изразяваме следното принципно становище:В представената фактическа обстановка Вие твърдите, честе

ЗДДФЛ, чл.38,ЗДДФЛ, чл.73

2_1448/18.08.2010ЗДДФЛ – чл. 38, 73ОТНОСТНО: Разпределение на дивидент и начисляване на дължим данък по ЗКПО/ЗДДФЛОтправили сте писмено запитване От изложената в писмото Ви фактическа обстановка

ilac hakkında