прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 20-00-186/30.06. 2016 г.
ДДС, чл. 17 ал.1
ДДС, чл.14 ал.1
ДДС, чл.17 ал.2
ДДС, чл.20 ал.1
ДДС, чл.20 ал.5
ДДС, чл. 28
ДДС, чл. 143 ал.1
ДДС, чл.13
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Вашеписменозапитване,приетосвх..относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Изложена е следната фактическа обстановка:
„..” ЕООД възнамерява да извършва дейност, свързана с покупко-продажба на автомобили втора употреба и ще се регистрира по реда на чл. 100 от ЗДДС. Дружеството ще закупува автомобили втора употреба от юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Италия.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следнитевъпроси:
1.„..” ЕООДщезакупуваМПСвтора употреба
от юридическо лице дилър на стоки втора употреба, регистрирано за ДДС в Италия. Ако в издадена от доставчика фактура като основание е посочен член 36, дължи ли се ДДС на територията на страната?
2.Дружествотощезакупуваавтомобили втораупотреба от юридическо
лице дилър на стоки втора употреба, регистрирано за ДДС в Италия. Ако в издадена от доставчика фактура като основание за доставката е посочен член 41, дължи ли се ДДС на територията на България. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за покупката?
3.АкодружествотоерегистриранопоДДСиедилърнастокивтора
употреба при покупка на автомобил от Италия на основание на основание член 36, и последваща продажба на автомобила на македонски гражданин следва ли даначислява ДДС?
4.АкодружествотоерегистриранопоДДСиедилърнастокивтора
употреба при покупка на автомобил от Италия на основание член 41 и последващата продажба на автомобила на македонски гражданин следва ли даначислява ДДС?
5.АкодружествотоерегистриранопоДДСиедилърнастокивтора
употреба при покупка на автомобил от Италия на основание на основание член 36, и последваща продажба на автомобила на гръцки гражданин следва ли даначислява ДДС?
6.Акодружествотоерегистриранопо ДДСиедилърнастоки втора
употреба,следва ли да начислява ДДС при покупката на автомобил от Италия на основание член 41 и последващата му продажба на гръцки гражданин?
7.АкодружествотоерегистриранопоДДСиедилърнастокивтора
употреба, при покупка на автомобил от Италия на основание член 36 и последващата му продажбана гръцко юридически лице /регистрирано за целите на ДДС в Гърция/следва ли даначислява ДДС?
8.Ако дружеството е регистрирано по ДДС и е дилър на стоки втораупотреба, при покупка на автомобил от Италия на основание член 41 и последващата му продажба на гръцко юридическо лице /регистрирано за целите на ДДС в Гърция/следва ли даначислява ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Специалният ред за облагане на маржа на цената на доставките на стоки втора употреба е регламентиран в глава седемнадесета от ЗДДС.
Съгласно на чл. 143 от закона, разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1 от ЗДДС, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Данъчното събитие на доставките по чл. 143 от ЗДДС възниква съгласно общите правила по този закон (чл.144, ал.2 от ЗДДС).
Понятието „дилър на стоки втора употреба” е регламентирано в §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, според който дилъра е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон (ТЗ).
По смисъла на §1, т. 19от Допълнителните разпоредби на ЗДДС„стоки втора употреба“ са употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:
а) произведенията на изкуството;
б) предметите за колекции;
в) антикварните предмети;
г) благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.
Изложените в писмото факти и обстоятелства относно съдържанието на фактурата, издадена от регистрирания за целите на ДДС доставчик в Италия, дават основание да се приеме, че същият е приложил специалният режим на облагане на стоки втора употреба. След като дилърът е приложил специалната схема за облагане на маржа на цената, за българското дружество не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.
Вътреобщностно придобиване не е налице, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗДДС при придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане за стоките втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, определен в законодателството на съответната държава членка. В тази връзка за дружеството не възниква задължение за начисляване на ДДС с протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
С оглед посочената във фактурата норма от италианското данъчно законодателство в областта на ДДС (член 41) следва да се приеме, че в случая регистрирания за целите на ДДС в Италия дилър на автомобили втора употреба е приложил общият ред за облагане /съгласно местното законодателство по ДДС/. Слодователно той извършва вътреобщностна доставка (ВОД) на стока. В този случай за „..” ЕООД, в качеството му на получател по доставката ще е налице вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и ал.3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки подлежи на регистрация по реда на ЗДДС.
Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.
Данъкът за ВОП се начислява с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и съдържа реквизитите, посочени в ал. 2 от същата разпоредба. Дружеството следва да отрази ДДС в колона 15 на дневника за продажби, съответно данъчната основа в колона 13.
Обект на облагане с данък върху добавената стойност, съгласно чл. 2, т. 2 от ЗДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация.
За дружеството Ви ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който е начислен с протокол по чл.117, ал.1 от законапри спазване общите правила на ЗДДС и условията на чл. 71, т. 2 от закона. В този смисъл посоченото право ще е налице на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от ЗДДС, защото стоките ще се използват за извършване на облагаеми доставки.
По трети и четвърти въпрос:
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи място на изпълнение на доставката, съобразно посочените в чл. 17 от ЗДДС правила.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал. 2 от закона.
При доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът и към получателя.
Предвид цитираните разпоредби, в случая доставката е с място на изпълнение на територията на страната и по силата на чл. 12 от ЗДДС е облагаема.
Облагаема доставка с нулева ставка съгласно чл. 28 от ЗДДС е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Изискванията за прилагане на нулева ставка на данъка са следните:
– доставчикът да прехвърля право на собственост или друго вещно право върху стока;
– стоката да се превозва от или за сметка на доставчика;
или
– стоката да се превозва от получателя или за негова сметка, когато получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна доставчикът, следва да удостовери наличието на обстоятелства по чл. 28, т. 1 и т. 2 от закона, с посочените в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС документи:
1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
Ако за продажбите на автомобили втора употреба на физически лица от Македония, са налице документите, посочени в чл. 21 от ППЗДДС, същите на основание чл. 146 от ЗДДС и чл. 28 от ЗДДС може да се третират като доставки на стоки, изпращани или превозвани извън ЕС. В тези случаи за доставките се прилага нулева ставка на д’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »