ЗДДС, чл.26,ППЗДДС, чл.84

Изх.№ 20-00-199 от
2011 г.
чл. 9, 26 от ЗДДС
чл.84 от ППЗДДС
В писмото е посочено, че дружеството напуска предсрочно наета площ в МОЛ, за което подписва анекс с наемодателя. Една от точките на анекса гласи, че по взаимно съгласие страните се договарят, че Пренаемателят дължи на Оператора обезщетение в размер на четири и половина месечни наемни цени с ДДС, поради по-ранното от договореното прекратяване на договора за пренаемане. Изплащането на посоченото обезщетение ще се извърши чрез задържане на изплатените от Пренаемателя три месечни наема под формата на депозит, произтичащи от договора за пренаемане, а оставащия един и половина месечен наем – в срок до 28.02.2011г.
Въпросите, които се поставят в запитването са:
1.Законно ли е върху обезщетението, определено в наемни цени да Ви бъде начислен и ДДС? Счита ли се сумата за ДДС като неправомерно платена? Може ли от платения ДДС да приспаднете задълженията си към Оператора за други такси/ смет, застраховкаи т.н./? Следва ли да Ви бъде издаден документ за платените суми за обезщетение?
2.В случай, че фирмата наемодател не е отразявала издадените към Вашето дружество фактури за наем и такса поддръжка в дневника за продажбите, ще се признае ли правото на данъчен кредит по тези фактури при ревизия на Вашето дружество?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, и доколкото не е представен договор, от който да е налице изчерпателна фактическа обстановка , изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.9 от Закона за задълженията и договорите страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. От описаното в запитването е видно, че сте договорили с Оператора обезщетението да бъде в размер четири наемни цени с ДДС. Във връзка с това и по отношение на дължимия към Оператора ДДС в конкретния случай, следва да се прецени доколко договорената сума, представляваща обезщетение за по-ранното прекратяване на договора, е определена с включения в нея ДДС и размерът на обезщетението в този случай е наемната цена с включен към нея ДДС или е уговорено обезщетение в размер – наемна цена и въпросът е дали се дължи ДДС за такова обезщетение. В последния случай следва да се има предвид, че съгласно чл.26, ал.2, изр.2 не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Това означава, че доколкото неустойката има обезщетителен характер не подлежи на облагане с ДДС. Не така стои въпросът ако неустойката е със санкционен характер.По своята правна същност лихвите и неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен (компенсаторен) или със санкционен характер. Съгласно чл.93, ал.1 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват въз основа на неизпълнение, частично изпълнение или изпълнени действия, различни от договорените между доставчик и получател. Същите са елемент от данъчната основа само когато са получени от доставчика и то когато нямат обезщетителен характер, а санкционен такъв.
С обезщетителен характер са тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задълженията от другата страна. Предвид това, доколкото неустойката, която Операторът Ви е задържал е със санкционен характер – тя следва да се облага с ДДС. В противен случай – ако е с обезщетителен характер – не се облага с ДДС. Но в случай, че Вие – като наемател и наемодателя като страни по договора сте определили размера на обезщетението като обща сума, съставена от наемна цена и ДДС, то това ще е размерът на обезщетението, което следва да се преценява дали подлежи или не на облагане с ДДС, предвид характера на това обезщетение.
На основание чл.84 от ППЗДДС за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им. За тези със санкционен характер – се издава документ, съгласно чл.113 от ЗДДС.
По отношение на прихващането на суми към наемодателя – това е въпрос на облигационно-правни отношения с Вашия наемодател.
В случай, че наемодателят не е отразявал издадените към Вашето дружество фактури за наем и такса поддръжка в дневника за продажбите, при ревизия на Вашето дружество правото на данъчен кредит по тези фактури е съобразно преценката на ревизиращия орган.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »