прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

3_926/03.05.2018 г.
ЗДДС, чл. 41, т. 1, б. „а“
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
В запитването е посочено, че Фондация „К“ е неправителствена организация в обществена полза с адрес гр. … иЕИК …
Фондация „К“ е регистрирана в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, а именно Заповед № РД ../02.02.2018 г. на министъра на образованието и науката и извършва квалификация и преквалификация с издаване на кредит точки, повишаващи квалификацията на педагогическите кадри по следните теми:
– Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.
– Програма: Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.
– Програма: Изисквания и управление на документация за образователна институция в съответствие със системата по качество.
– Програма: Работа със заинтересовани страни. Техника за работа с родители. Изисквания към документация по системата за качество. Инструменти. Анализ.
– Програма: Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.
– Програма: Техника за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност.
– Програма: Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.
Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалности. За провеждането на тези квалификационни програми Фондация „К“ разполага с лиценз за издаване на кредит точки въз основа на Заповед№ РД ../02.02.2018 г. на министъра на образованието и науката, регистриран в информационния регистър на МОН: http//iropk.mon.bg. Обучения по гореизброените програми не се предлагат и провеждат от друго юридическо лице.
От фондацията е представено копие на Заповед № РД ../02.02.2018 г. назаместник – министъра на образованието и науката.
Във връзка с горното поставяте въпроса представлява ли обучението по посочените теми освободена доставка, свързана с придобиване на ключови компетентности по смисъла на чл. 41 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г. , посл. изм. ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15. 09. 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 24 от 21 март 2017 г.), е изразено следното становище:
Съгласно чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от :
– институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование,
– институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/,
– доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или
– културно-просветни или научни институции.
В чл. 24 – 27 от ЗПУО като институции в системата на предучилищното и училищното образование са посочени детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена, като в закона е дадено определение за същите и е регламентиран техният статут.
Институциите в системата на професионалното образование и обучение са нормативно уредени в чл. 18 от ЗПОО и такива са професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, специални училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати, професионални колежи, центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране. Съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.
В чл. 5, ал. 2 от ЗПОО е посочено, че професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗПОО професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Легално определение на понятието “ключови компетентности“ е дадено в § 1, т. 30 от ДР на Закона за насърчаване на заетостта, съгласно което ключови компетентности са знания и умения за работа с информационни и комуникационни технологии, ползване на чужд език, бизнес умения и предприемачество, работа в екип и други.
Списък на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка е даден като приложение към чл. 4, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 280 от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“
Предвид изложеното доставките на услуги, свързани с обучение за придобиване на ключови компетентности са освободени доставки, ако са изпълнени едновременно специалните условия по чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС, а именно:
1. обучението за придобиване на ключови компетентности следва да е предоставено от доставчици, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и
2. ключовите компетентности следва да са сред изрично изброените в списък на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка в приложението към чл. 4, ал. 1 от ПМС № 280/15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“
Следователно в настоящия случай, за да попадне в хипотезата на чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС фондацията трябва да е включена в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и ключовите компетентности да са в посочения списък.
Представената към запитването Заповед № РД ../02.02.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката е издадена на основание чл. 236, ал. 1, т. 1 във връзкас чл. 237, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и със същата са одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалности. Доколкото фондацията не е институция в системата на предучилищното и училищно образование, няма лиценз за професионално обучение или професионално ориентиране, не е включена в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности, не е културно-просветна или научна институция, то провежданите от същата обучения не попадат в чл. 41, т. 1, б. ”а” от ЗДДС и не се третират като освободени. В този случай, тези доставки ще са облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »