прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Л-45/08
Дата: 07.08.2009 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 1.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във връзка с Ваше писмено, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Л-45 от 09. 10. 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
“……………………..“ АД извършва продажба на акцизни стоки на чуждестранно юридическо лице, установено извън територията на ЕО, но регистрирано за целите на данък върху добавената стойност (ДДС) в България. Стоката се движи до друга държава членка на Общността. Предвид разпоредбите на ЗДДС данъчната основа на доставката включва и дължимия акциз. За стойността на дължимия акциз “……………………“ АД издава акцизен данъчен документ (АДД) и опростен придружаващ документ (ОПД), който съпровожда движението на стоката до другата държава членка на Общността. След възстановяването на акциза, дружеството, издава кредитно известие за размера на възстановения акциз и начисления ДДС върху него.
Въпросите, които поставяте са:
Дължим ли е ДДС върху стойността на възстановения акциз?
Следва ли дружеството, да издава кредитно известие само за стойността на данъка върху добавената стойност върху акциза?
Доколкото изложеното в запитването не достатъчно за формулирането на конкретен отговор, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
От изложеното в запитването става ясно, че “………………..“ АД извършва доставка на акцизни стоки на дружество, което е регистрирано за целите на ЗДДС в страната. Доставката е документирана, като в издадената фактура за продажбата е посочен ДДС номера на контрагента.
В конкретния случай, предвид това, че е налице доставка на акцизни стоки на територията на страната, с доставчик “…………………..“ АД и получател -чуждестранното юридическо лице, което е регистрирано за целите на ДДС в страната, следва да се има предвид чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички други данъци и такси, в. т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
В запитването е посочено още, че след осъществената доставка на територията на страната, стоката ще се движи до друга държава-членка. Предвид това, че стоката не подлежи
на облагане с акциз в страната на получаване, не може да се движи под режим отложено плащане на акциз.
В този случай, е налице доставка, с доставчик чуждестранното лице, регистрирано за целите на ДДС в страната и дружеството-получател, установено в другата държава-членка. В този смисъл, следва да се има предвид, че въпросите, които се отнасят до възстановяването на платения акциз по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и извършването на корекция на данъчната основа на последващата вътреобщностна доставка, касаят доставчика по тази доставка и съответно получателя – лице, установено в друга държава членка, и не са относими към извършената доставка на територията на страната, по която доставчик е “……… …………“ АД.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар