ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.31

Изх. № 26-М-12
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаема г-жа,
По повод на постъпило в ЦУ на НАП запитване под горепосочения номер изразявам следното становище:
Единната система на ДДС, която се прилага при движението на стоки в рамките на територията на общността, не е обвързана с понятието ..фактически получател“, визирано в запитването. Прилагането на правилата, касаещи данъчното третиране за целите на ДДС на такива сделки изисква боравене с релевантните понятия за вьтреобщностна доставка и свързаните с нея страни по транзакция при движение на стоки – доставчик и получател: прехвърляне на собственост; дача на възникване на данъчно събитие; изискуемост на данъка; лице – платец на данъка.
Реда и условията за облагането с ДДС на възмездните вътреобшнос гни придобивания (смисъл чл.13. ал.1) не се обвързват с наличие на особености и допълнителни изисквания в случай, когато трето лице. установено па извън територията на общността извършва плащане по повод на ВОД, по която получател е друго лице, регистрирано по ЗДДС. Самият факт на плащане но доставката от трето лице. не води до промяна в изискванията за прилагане на този режим на облагане.
Предвид изложеното в запитването и приложените към него договори, следва да се приеме, че за сделките касаещи стоките, собственост на лица, установени в други държави членки (регистрирани за целите на ДДС лица), които са предназначени за построяването на кораб, който ще бъде предмет на последваща доставка, с получател – ..5.1 – Маппе СО“ ЕТО, с приложим режима па облагане с ДДС при възмездно въгрсобщностно придобиване.
Реда и условията за облагане с ДДС на тези сделки е регламентиран с чл.13, чл.62-64, чл.71. т. 2 от ЗДДС. Изискуемнят от ..МТГ – Делфин“ АД (регистрирано по ЗДДС лице) данък, следва да бъде начислен с издаване на протокол, на основание чл.1 17, ал.1. т. 1 от ЗДДС. който се посочва в дневника за продажбите и справката-декларация по ЗДДС. за съответния данъчен период.
1 1 о втори, в т.! фос :
Видно от информацията в запитването, въпроса за право на данъчен кредит е свързан с режима на облагане па вътреобщиосгпо придобиване, а не случаите на платен
ДДС.начисленотдоставчик,установен вдруга държавачленка, или начислен от митнически орган ДЦС при внос.
В гази връзка, считам, че тъй като вътреобщностно придобиване на стоки, предназначени за строителство на кораб, който ще стане предмет на последваща доставка по прехвърляне па собственост върху него. а тази доставка па основание чл.12. ал.1 и чл.31. т.7 от ЗДДС е облагаема с нулева ставка, то правото на данъчен креуцит ще е налице, когато са изпълнени условията по чл.71. г. 2 и чл.86 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар