прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 53-04-131
03.04. 2015 г.
ЗКПО- чл. 195, чл. 200а
ДОПК – чл. 10, ал. 4, чл. 55, ал. 1, чл. 89, ал. 1
В дирекция ХХХ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-131/ 26.02. 2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Местното дружество, отправило запитването, е възложител по договор за ИТ услуги, като естеството на последните не е посочено. Изпълнител е чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ), свързано с първото (ЧЮЛ е обозначено като „майка”). Местното дружество в качеството си на платец дължи на ЧЮЛ 1 500 000, 00 лева. Твърди се, че към момента на начисляване на дохода през 2014 г. са изпълнени условията на чл. 200а от ЗКПО (отм. с ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.
2015 г.).
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. В какъв срок и по какъв ред платецът на доход по чл. 195 от ЗКПО, следва да декларира, че по отношение на начисления през 2014 г. доход на ЧЮЛ
са изпълнени условията по чл. 200а от закона?
2. Какъв е редът за издаване на удостоверение за удържан данък върху доходи на ЧЮЛ ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Доколкото в запитването не е посочено естеството на предоставените от ЧЮЛ на местно дружество ИТ услуги, но се твърди, че дължимото възнаграждение подлежи на облагане с данък при източника и е приложима хипотезата на чл. 200а от ЗКПО, възприемаме, че се касае за „авторски и лицензионни възнаграждения”. За целите на данъчното облагане определение на понятието е дадено в§ 1, т. 8 от ДР на закона.
Преценка относно наличието на условията за прилагане на намалената ставка на данъка при източника в размерна 5 на сто за начисления през
2014 г. доход на ЧЮЛ следва да бъде извършена от платеца на дохода. Последният няма задължения при удържането му да представя пред органите по приходите документи, доказващи наличието на положителните материални предпоставки, визирани в хипотезата на чл. 200а, ал. 1 от ЗКПО (в сила до 31.12. 2014 г. ). Само приизвършване на ревизия или проверка, пред органите по приходите следва да бъдат представени съответните доказателства.
Ако допуснем, че към момента на начисляване на дохода на ЧЮЛ през
2014 г. са били изпълнени условията, визирани в чл. 200а от ЗКПО за прилагане на намалената ставка на данъка при източника -в размер на 5 на сто и приемем, че платецът на дохода е изпълнил задължението си да начисли и удържи, както и да декларира и внесе дължимия данък вТД на НАП по месторегистрацията си в сроковете, визирани в разпоредбите на чл. 201, ал. 1 и чл. 202, ал. 2 от ЗКПО – до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода на ЧЮЛ, то следва, че са налице условията заинтересованото лице да поиска издаване на удостоверение по образец по чл. 201, ал. 4 от ЗКПО за удържания и внесен данък.
Удостоверението за платен данък от чуждестранно юридическо лице е официален документ, който се издава от органите на НАП от териториалната дирекция,в която подлежи на внасяне данъкът.
Производството се развива по реда на глава дванадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „Административно обслужване”и се образува с подаване на искане от чуждестранното лице (чл.89, ал.1 от ДОПК) или от упълномощено от него лице до компетентната дирекция на НАП. Последното следва да докаже представителните си правомощиякато представи пред органите по приходите писмено пълномощно съгласно чл. 10, ал. 4 от ДОПК. Когато пълномощното е на чужд език, същото следва да бъде придружено с точен превод на български, извършен от заклет преводач (чл. 55, ал. 1 от ДОПК). Искането може да се подаде до компетентната дирекция по електронен път или да се изпрати чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор. Подаденото искане трябва да е подписано, а също така и да е посочен адрес за обратна връзка.
Искането за издаване на удостоверение се подава в ТД на НАП, където подлежи на внасяне данъкът. Компетентна в случая е ТД по място на регистрация на платеца на дохода. Искането за издаване на удостоверението следва да е писмено и да съдържа данни за задълженото лице, респективно за пълномощника, ако се подава чрез пълномощник, да сочи вида на искания документ и да конкретизира във връзка с какво се желае неговото издаване.
След постъпване на искането и разглеждане на обстоятелствата, свързани с него, компетентните органи издават удостоверение за внесения по реда на ЗКПО данък върху доходите на ЧЮЛ. Срокът, в който удостоверението следва да се издаде, е 7 дни от постъпване на искането, а в случай, че то е подадено в териториална дирекция, различна от компетентната, срокът е 14-дневен (чл. 90, ал.1 от ДОПК).
Удостоверението се получава в териториалната дирекция, където е подадено искането. Заинтересованото лице може да определи и друг начин за получаване на документа, като посочи точен адрес в случаите на получаване по пощата или по електронен път (чл.90, ал.3 от ДОПК).
Вън от горното, следва да укажем, че с отмяната на чл. 200аот ЗКПО (ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.), уреждащ предпоставките за прилагане на намалената ставка на данъка при източника, сеприеха новите разпоредби на чл. 195 от ЗКПО – от ал. 6 до ал. 12 вкл. (в сила от 01.01.2015 г.). Последнитевъвеждат изискванията на Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 03.06.2003г. относно общностната система на данъчно облагане на плащания за лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки, които по същество регламентират по идентичен с отменената разпоредба начин условията за освобождаване от данък при източника на доходите от лихви и от авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни юридически лица в полза на ЧЮЛ, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Р. България.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *