прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

5_ 94-00-22/13.03.2015 г.
чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ;
чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО;
чл.1, т.2 от ЗКПО;
чл. 20 от ЗКПО
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ….2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
,,Х” е регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). През 2014 г. сдружението е извършило продажба на недвижим имот.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Сдружението дължи ли корпоративен данък за извършената продажба на недвижимия имот?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват приходите за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.
Изброяването на сделките в чл.1, ал.1 от ТЗ е неизчерпателно. Без да абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в цитираната правна норма, ТЗ отказва качеството на търговец единствено в строго определени случаи (чл.2 от ТЗ) и то по отношение на физически лица.
В резултат на това, за да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:
1.дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
2.цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Във връзка с гореизложеното, при преценка на данъчното третиране на извършената от сдружението продажба следва да се има предвид, че ако тази дейност отговаря на посочените по-горе критерии, печалбите от нея подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО. Съгласно чл. 20 от ЗКПО размерът на данъка е 10 на сто.
В конкретният случай, въпреки, че през 2014 г. е извършена само една продажба на недвижим имот, ако тя е извършена с цел печалба и цената е определена на пазарен принцип, сдружението дължи корпоративен данък.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г. чл. 33, ал. 2 от ЗЗО ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална

ЗДДС, чл.9

5_ 20-00-233/ 13.07.2012г.ЗДДС, чл.9 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Извършваната от дружеството дейност е свързана със създаване и отглеждане на лозя.. Съгласно сключен

Данъчно третиране на доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по ЗДДС и ЗКПОСъгласно изложената фактическа обстановка в

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

.№ М-26-С-89 Дата: 14.04.2014 год.Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 4;ДР на Наредба № Н-8, § 2а;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5;КСО, чл. 5,

porn