КСО, параграф 22о

5_ 94-00-216 /30.11.2010г.

ПЗР на КСО, §22о;
Фактическа обстановка: лице е във временната неработоспособност.
Въпрос: Как се прилага §22о от ПЗР на КСО? Договореното допълнително заплащане от работодателячаст ли еот брутното трудово възнаграждение на лицето?
В ПЗР на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е създаден § 22о. Същият влиза в сила от 01.07.2010г. и е с временно действие до 31.12.2010г.
Съгласно т.1 от цитираната разпоредба, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Договореното допълнително заплащане от работодателя е част от брутното трудово възнаграждение на лицето.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че съгласно разпоредбата на чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията си /ЕГН и три имена/ в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Третиране на дейността на фирма, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

ОТНОСНО: Третиране на дейността на фирма, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) В Дирекция ОДОП ……. постъпи

преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_195/31.01.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 3 и 4; ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 7;ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 48,

Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП ….

Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДДС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г., изм. ДВ. бр.3/2007

Изх. № 24-30-15Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила

приложението на ЗДДС

2_75/07.02.2018г. ЗДДС; чл.21, ал.4, т.1ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3 ОТНОСНО: приложението на ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията

aabed