прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното:

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …… с вх.№ ……/20.01.2016г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното:
Излагате следната фактическа обстановка : Имате сключен договор за наем, като наемната цена е 1000лв. на месец, а срокът е 12 месеца плюс 12 месеца. В договора има уговорка, че след изтичане на първите 12 месеца, цената ще бъде дискутирана за плащането през следващия период.
Задавате въпроса: Длъжни ли сте да превеждате месечния наем от 1000лв. по банков път?
Предвидтака изложеното и разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 3, Ал.1 от закона, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
Ал.2 (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
В случая е налице договор за наем / договор с непрекъснато изпълнение/ за 12 месечен период, за който цената е фиксирана в размер на 1000лв. плюс 12 месеца, като за последните цената ще бъде впоследствие конкретизирана.Ето защо заплащането на 1000лв. месечен наем представлява част от престация по договор, чиято стойност за срока от 12 месеца е 12 000лв. или над 10 000лв. В договора за наем общата стойност на паричното задължение за едногодишен период е изрично упомената и предварително определена, както и определяема.
Предвидгореизложеното, месечните вноски следва да се извършват по банков път – чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

искане за становище относно възможността за корекция на кода на икономическата дейност (КИД) в подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Изх. № 26-Г-63Дата: 03.04.2019 год. ЗКПО, чл. 75; ДОПК, чл. 103, ал. 1; ДОПК, чл. 103, ал. 2. ОТНОСНО: искане за становище относно възможността за

основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204 от ЗКПО

Изх. № 24-33-246Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посреднически и агентийски услуги свързани с извършвани от дружество доставки по снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца

Изх. № 24-39-24Дата: 12.08.2019 год. ЗДДС: чл. 17, ал. 1; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС: чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2;

ЗМДТ, чл.59, aл. 3,ЗМДТ, чл.59, aл. 5

2_195/10.03.2017г.ЗМДТ – чл.59, ал.3 и ал.5В запитването, описвате, че е деклариран товарен автомобил без екологична категория (тя не е отразена в позиция V.9 в свидетелството