прилагане на разпоредбите на ЗДДС

4, ал. 1 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице (с изключение на тези, регистрирани на основание на вътреобщностно придобиване на стоки) има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Това право възниква при кумулативно спазване на условията, относими към съответния актив, визирани в чл. 74, ал. 2 от ЗДДС. Това лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно условията по чл. 74, ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗДДС регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, които са налични към датата на последващата му регистрация, при спазването на кумулативно изискуемите, относими към съответния актив условия, посочени в ал. 2 от същия законов текст.
Регистрационният опис по образец за наличните активи следва да бъде съставен към датата на регистрацията (повторната регистрация и да е подаден не по-късно от 7 дни от датата на регистрацията).
Регистрационният опис по образец за получените услуги също следва да е съставен
към датата на регистрация по този закон и да е подаден не по-късно от седем дни от
датата на регистрация.
Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 и чл. 76 от ЗДДС възниква на
датата на регистрация по този закон. Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗДДС за дата на
регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »