Задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

40/21.01.2013
Чл.96 ЗДДС
Относно: Задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.
В писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. с вх. № …………….2013г. сте изложили следната фактическа обстановка:
На 18.09.2012г. ЕООД „Т” сключва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност” за риболовен кораб БЧ ………, финансирана от европейския фонд за рибарство. През месец 11.2012г. риболовният кораб е скрапиран и предаден на фирма за старо желязо, а през месец 12.2012г. е получена финансова помощ от ЕС, тъй като дружеството изпълнява условията на договора.
Предвид, че получената сума надхвърля прага за регистрация по ЗДДС сте поставили следния въпрос: Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС?
С оглед действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл.96 от ЗДДС задължава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност да се регистрира за целите на закона, когато достигне облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Облагаемият оборот се формира от данъчните основи на: облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставките на финансови и застрахователни услуги по чл. 46 и чл. 47 от закона, когато последните са свързани с основната дейност на данъчно задълженото лице. В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки.
В чл..26, ал.2 от ЗДДС е указано, че данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставката всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер. Увеличенията на данъчната основа на доставката за целите на закона са упоменати в т.1 – т.4 от ал.3 на същия член, като съгласно т.2 субсидиите и финансиранията, пряко свързани с доставката се включват в данъчната й основа. Според §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на закона само тези субсидии и финансирания, чието отпускате е пряко обвързано с цената на предоставяната стока или услуга са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. В посочената разпоредба е пояснено, че субсидиите и финансиранията не са пряко свързани с доставката, когато са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В конкретния случай считаме, че получената от дружеството Ви безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Скрапиране на риболовен кораб БЧ 5336” представлява финансиране на разходи за ликвидация на актив на дружеството Ви, с оглед на което не участва при формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрацияпо чл.96 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »