Прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-113/ 09.04.2021 г., относно прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на приготвена храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (доп. ДВ, бр.104 от 2020 г.).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е дружество с предмет на дейност приготвяне и предоставяне на топла храна. Посочвате, че същото е регистрирано в БАБХ като заведение за обществено хранене и в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги.
В края на 2020 година дружеството сключва договор с Община ……, като „Общински стол“ ЕООД е страна – изпълнител по същия, а Община ….. – възложител. Предметът на договора е „Приготвяне на топъл обяд“ в рамките на Проект „Топъл обяд в условия на COVID-19 в Община …….“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно подпомагане, наименование на процедурата „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, код на процедурата BG05FMOP001-5.001.
Съгласно предмета на договора, „Общински стол“ ЕООД извършва ежедневно- един път дневно, на обяд, приготвяне и доставяне на топла храна в съдове за еднократна употреба на потребителите на услугата по заявка от възложителя.
Към запитването допълнително по електронен път е представено копие на горецитирания договор с Община …….
Поставен е следният въпрос:
Приложима ли е редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
С допълнението в текста на нормата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, направено с ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. и в сила от 01.12.2020 г., ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от закона.
Обръщам внимание, че с ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. претърпя промяна и текстът в т. 61 от ДР на материалния закон, която до тогава регламентираше понятието „кетъринг услуги“ за целите на същия закон. С направената промяна, в сила от 01.12.2020 г., под „ресторантьорски и кетъринг услуги“ ще се разбират услугите по смисъла на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.
Ресторантьорските и кетъринг услугите са визирани в чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2011 на Съвета от 15 март 2011г. за установяване на мерки за прилагане на директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Съгласно същата норма, ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля.
В случая, изложен в запитването, с оглед приложението на намалената ставка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, следва да бъде преценено дали дейността на дружеството по приготвяне на храна, е доставка на стока – храна или е налице доставка на ресторантьорски услуги.
Определяне на данъчното третиране с оглед разграничаването на доставката на стоки (храна) от доставката на ресторантьорски услуги с оглед прилагането на намалената ставка при различните хипотези на доставки се извършва независимо от типа на заведението за хранене. В този смисъл в случая, изложен в запитването, при определяне на данъчното третиране на извършваните от дружеството доставки на приготвена храна е приложимо изложеното в точки 1.3. и 1.4. от становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-100/ 29.06.2020 г. В т. 1 на раздел II от същото са разяснени принципните положения за разграничение на доставката на храна от доставката на ресторантьорски услуги, подлежащи на облагане с намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента. В тази връзка, предвид относимата нормативна уредба и критериите, възприети в практиката на Съда на Европейския съюз относно разграничение на доставките на храна от доставките на ресторантьорски услуги, прилагането на намалената ставка на данъка за доставките на храна (приготвени или неприготвени храни и/или напитки за човешка консумация), извършвани в обекта на дружеството (стол), ще зависи от това:
– преобладават ли услугите, които съответният обект предлага, за да се прецени доставката като ресторантьорска услуга и ако да,
– къде се консумира храната, предоставена по конкретната доставка – в обекта или извън него.
В случай, че дружеството приготвя храната в кухненско помещение, което не е категоризирано като заведение за хранене и дейността е приготвянето на храна, предназначена за продажба за консумация вкъщи, липсват данни доставката на приготвената от дружеството храна да е придружена от други допълнителни/помощни услуги, за да може да се консумира непосредствено, като например: предоставяне на оборудване – салон за хранене, гардероб, санитарно помещение, мебели, съдове, подреждане на прибори, съветване и разясняване на клиентите относно предлаганата храна, сервиране на храната на маса, почистване на масата след приключване на консумацията, за доставката на храната, приготвяна от дружеството в професионалното кухненско помещение, е налице доставка на стока, за която е приложима стандартната данъчна ставка в размер 20 на сто.
Когато дружеството приготвя храната в обект, категоризиран като заведение за обществено хранене, регистрирано в БАБХ, (където се извършват по принцип ресторантьорски услуги) и я доставя, ще е налице доставка на ресторантьорска услуга по смисъла на т. 61 от ДР на материалния закон и на основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.12.2020 г.) ставката на данъка за същата ще е 9 на сто.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар