Прилагане на редуцираната ставка от 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на редуцираната ставка от 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-42/ 02.02.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на редуцираната ставка от 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (доп. ДВ, бр.104 от 2020 г.).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице се занимава основно с приготвяне и транспортиране – кетъринг на топъл обяд в Община А след спечелен конкурс за приготвяне и доставяне на топъл обяд за нуждаещите се лица на територията на община А по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ (БФП) BG 05FM0P001 – 5.001 – осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19. Фирмата има сключен договор на 30.12.2020 г. с община А, като срокът за изпълнение на услугата е от 04.01.2021 г. до 27.04.2021г. за приготвянето и доставяне до дома на потребителя на 1300 броя обяда, всеки работен ден на територията на община А.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Има ли право фирмата да прилага ставката от 9 % за визираните по-горе доставки на основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС?
Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
С допълнението в текста на нормата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от материалния закон, направено с ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 година и в сила от 01.12.2020 година, ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетърниг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от закона.
Ресторантьорските и кетъринг услугите са визирани в чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2011 на Съвета от 15 март 2011г. за установяване на мерки за прилагане на директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Съгласно същата норма, ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята нито за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на параграф първи от същия акт.
Обръщам внимание, че с ДВ, бр.104 от 8 декември 2020 година претърпя промяна и текстът в т. 61 от ДР на материалния закон, която до тогава регламентираше понятието „кетъринг услуги“ за целите на същия закон. С направената промяна, в сила от 01.12.2020 година, под „ресторантьорски и кетъринг услуги“ ще се разбират услугите по смисъла на чл.6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от закона, само в хипотезата на извършване на кетъринг услуга по смисъла на параграф първи, т. 61 от ДР на ЗДДС, ще е налице доставка, облагаема с намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто.
Когато фирмата не извършва кетъринг услуги, а само доставка на стока – храна, ще е налице доставка, облагаема със ставката от 20 на сто.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар