прилагане на решение № 2 от 08.06.1998 г. на СОС за определяне на зоните за определяне на данъчните оценки по Приложение № 2 към ЗМДТ за имотите в ж.к. ………….”

Изх. №07-00-15
Дата:16.06.2011 год.
ДОПК, чл. 71, ал. 3;
ДОПК, чл. 171;
Приложение № 2 към ЗМДТ
ОТНОСНО: прилагане на решение № 2 от 08.06.1998 г. на СОС за определяне на зоните за определяне на данъчните оценки по Приложение № 2 към ЗМДТзаимотите в ж.к.„………….”
В отговор на поставения от Вас въпрос дона НАП /вх. № 07-00-15/12.05.2011г./, касаещприлагането на решение № 2 от 08.06.1998 г. на СОС за приемане на границите на зоните за определяне на данъчните оценки на недвижими имоти на територията на Столична община и свързаното с това решение начисляване на допълнителни задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имоти, намиращи се в ж.к. ……..София, изразяваме следното становище:
Необходимо е да се отбележи, че въпросите относно началния момент, действието, прекратяване на действието и др. на решенията на общинските съвети са от сферата на административното право и процес и извън компетентността на изпълнителния директор на НАП по прилагане на ЗМДТ и ДОПК.
Поради тази причина изразеното по-долу становище има принципен характер.
В писмото си сте изложили, че за 2011 г. Столична община е изчислила задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имотите на територията на ж.к. ………. в съответствие с решение № 2 от 08.06.1998 г. на СОС, което считаме за правилно. Не намираме никакви основания за 2010 г. и предходни данъчни периоди да не се прилага същото решение /№ 2 от 08.06.1998 г. на СОС/, тъй като това е единственият акт, в сила за съответните данъчни периоди, с който се определят зоните за целите на определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ. Като последица на всички задължени лица ще бъдат начислени допълнително суми за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.
Върху допълнително начислените суми не следва да се начислява лихва, доколкото лицата добросъвестно са платили задълженията си съобразно изчислените и съобщени им суми. Следва да се запази и ползваната при плащане в определения срок отстъпка от 5 % върху размера на задълженията за съответния период. Мотивите за поддържане на това становище са, че закъснялото плащане на задълженията е резултат от причини, които са от компетентността на служители на администрацията.
Считаме, че за конкретния случай е приложима разпоредбата начл.17, ал.3 от ДОПК, съгласно която, когато задължено лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.
В този смисъл, както бе изложено по-горе закъснялото плащане на задълженията е резултат от причини, които са от компетентността на служители на администрацията- неправилно изчислен размер на задължението. Тези действия на администрацията могат да се квалифицират като неправилно дадени указания за действия на задължените лица.
Предвид горното, считаме че на основание чл.17, ал.3 от ДОПК лихви за неправилно изчислени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имотите на територията на ж.к. „….” не се дължат.
В допълнение, следва да се има предвид, че процедурите по събиране на допълнително начислените задължения за местни данъци и такси следва да се съобразяват и с разпоредбите на чл.171 от ДОПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.26

ИТ-00-108/26.11.2009ЗДДС – чл.26 По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -….. изразяваме следното становище: По първи въпрос :Към запитването не сте приложили никакви

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше

прилагане на чл. 31 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 20-00-145Дата: 11.11.2019 год. Наредба № Н-18, чл. 31; Наредба № Н-18, чл. 33, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане на чл. 31 от Наредба №Н-18/2006

уточнение на фактическа обстановка, свързана с прилагане на разпоредбите на чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.)

Изх. № 24-39-113Дата: 16.03.2018 год. ЗДБРБ за 2017 г., чл. 92 Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговски дружества са държавно