Прилагане на чл.124 от ЗДДС от данъчно задължени лица, регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС.

1742/11.11.2010
Чл.124 и чл.97а, ал.2 ЗДДС
Относно: Прилагане на чл.124 от ЗДДС от данъчно задължени лица, регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…….. с вх. № ………………г., изразявампринципно становище, съобразено с действащите за 2010г. разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В запитването сте посочили, че имате регистрация като едноличен търговец, но упражнявате свободна професия и в качеството си на самоосигуряващо се лице извършвате дистанционни услуги по интернет – преводи, поддръжка на сайтове, обработка на информация, проучвания по определена тема и др. На 17.09.2010г. сте се регистрирали по ЗДДС на основание чл.97а, ал.2. Посочените услуги предоставяте нарегистрирани и нерегистрирани по ЗДДС български фирми, на регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС фирми от Европейския съюз и на фирми от трети страни, с оглед на което поставяте следните въпроси:
1. Кои сделки следва да бъдат отразени в дневника за продажби и по какъв начин;
2. ЕГН/БУЛСТАТ на Г. П. М. ли следва да се посочи в издадените фактури;
3. Какви документи следва да бъдат издадени за платените в брой услуги, извършени на български фирми.
Данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В предложение второ на ал.2 от с.чл., като независима икономическа дейност е определена всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от нея. Според чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаванена авансово плащане преди това. Фактура може да не се издава единствено във визираните в чл.113, ал.3 хипотези.
Реквизитите, които фактурата трябва да съдържа са посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Едно от задължителните изисквания е данъчния документ да съдържа идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДСна доставчика.
Данъчно задължени лица, които са регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури /чл.113, ал.9/. Когато тези лица предоставят услуги, с място на изпълнение на територията на друга държава членка или на трета страна като основание за неначисляване на данък следва да посочат „чл.21, ал.2 ЗДДС”, а за доставки с място на изпълнение на територията на страната – „чл.113, ал.9 ЗДДС”.
Съгласно чл.124, ал.1 от ЗДДС регистрираните лица водят отчетни регистри – „дневник за покупките” и „дневник за продажбите”. Алинея 2 от същата правна норма задължава регистрираното лице да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи в дневника за продажби. По силата на чл.113, ал.3 от ППЗДДС регистрираните лица на основание чл.97а от закона могат да не изготвят дневник за покупките, като в този случай магнитният носител на дневника трябва да съдържа един-единствен запис със стойност „нула” за числовите полета и „интервал” за символните полета.
Предвид гореизложеното, като лице регистрирано на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС следва да отразите в дневника за продажби издадените от Вас фактури, като в зависимост от вида на доставките и мястото на изпълнението им ги посочите като облагаеми или като доставки с място на изпълнение извън територията на страната. Данъчната основа надоставките на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка следва да отразите в колона 22 на дневника за продажби, а на тези с място на изпълнение територията на трета страна, които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната – в колона 23. Фактурите, с които документирате облагаемите доставки следва да отразите в дневника за продажби, като впишете данъчната им основа в колона №11, а колона № 12 оставите празна. По аналогичен начин следва да попълните справката-декларация по ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »