прилагане на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

3_2915/29.10.2010 г.
ЗДДС, чл. 13, ал. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 1;
Относно: прилагане на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС
Според изложеното в запитването, „М” АД е получател по фактура №…/….09.2010 г., издадена от фирма Z, Словакия с VAT: ………, с предмет на доставката субстанция кодеин. Условията на доставката съгласно Inkoterms 2000 е CIP air Sofia. Стоката идва от Словакия. Считат, че съгласно чл. 13 от ЗДДС описаната сделка би следвало да се квалифицира като ВОП.
На Аерогара София за доставката е начислен ДДС съгласно митническа декларация от ….09.2010 г. в размер на ……. лв., който дружеството ефективно е внесло по сметката на ТМУ Аерогара – София съгласно ПН от …..09.2010 г. В кл. 15 на ЕАД – Държава на изпращане, както и в кл. 16 е посочена Словакия, но тъй като самолетът е турски и липсва придружаващ стоката документ T2L, митническите органи са третирали доставката като внос и са начислили ДДС.
При така изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
Как трябва да се отрази описаната сделка – като ВОП, за което да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС, съответно да се начисли и приспадне дължимия ДДС /но тогава остава въпроса как да се възстанови внесения на ……09.2010 г. ДДС по митническа декларация/ или като внос като се отрази митническата декларация в дневника за покупки през м.09.2010г. и въз основа на нея се приспадне внесения ДДС на ….09.2010 г.? В този случай, дали при последващи проверки от НАП сделката няма да бъде определена като ВОП, за който не е издаден протокол по чл. 117 от ЗДДС и всички последствия за това?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г./ и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г./ изразяваме следното становище:
На основание чл. 2, т. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък е всяко възмездно вътреобщностно придобиване /ВОП/ с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС налице е вътреобщностно придобиване на стока при наличие едновременно на следните условия:
? получателят придобива право на собственост върху стоката или фактически получава стоката в случаите по чл. 6, ал. 2;
? стоката се изпраща или транспортира от територията на друга държава членка до територията на страната;
? доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
В този смисъл, при така изложената фактическа обстановка и кумулативно изпълнение на горните условия, за дружество е налице хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС и на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от закона възниква задължение да се начисли ДДС с протокол.
Уведомяваме, че относно правната регламентация на ВОП е изразено становище на Изпълнителния директор на НАП с писмо Изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г., публикувано в сайта на НАП – www.nap.bg.
Доколкото след 01.01.2007 г. изпращането и/или транспортирането на стоки до територията на страната ни от територията на друга държава-членка не представлява внос, а видно от представената митническа декларация е оформен такъв, следва да се обърнат към Агенция „Митници” за компетентно становище относно декларирания от дружеството и заверен от митническата администрация внос. В случай, че е налице недължимо внесен данък върху добавената стойност по внос, възстановяването му се извършва от НАП въз основа на издаден от компетентен орган на Агенция „Митници” акт.
Извън горното необходимо е да се има предвид, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за счетоводството счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции. Също така, при поискване от орган по приходите, субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач, по смисъла на чл. 55, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »