Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки

3_2896/10.10.2011г.
ЗДДС, чл. 118, ал. 1 и 3;
Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 25, ал. 1 и 2;
Относно: Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки
Според изложеното в запитването от м. 08.2011г. дружеството извършва търговия чрез интернет, има регистриран касов апарат и за същия месец е отчело чрез него извършените продажби на стоки. Продажбите се извършват онлайн и стоките се изпращат с наложен платеж, като сумите от продажбите се получават не директно, а от офиса на куриерската фирма, с която дружеството ги доставя до клиента.
Във връзка с горното поставя се въпроса при този начин на заплащане на стоките чрезпосредническа фирма и занапред ли трябва да се отчита всяка продажба чрез касов апарат или продажбите трябва да се отчитат като безкасово плащане?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. ДВ бр.64 от 19 август 2011г.) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006г., посл. изм. ДВ. бр.19 от 8 март 2011г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
В чл. 118. ал. 3 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на фискалната касова бележка (фискалният бон), съгласно която фискалната касова бележка е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Съгласно изложената фактическа обстановка извършваната от дружеството дейност е съотносима с дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18 /2006г. на МФ дефиниция за “разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка. По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от фирмата при окомплектовката на заявката и се предава на купувача при заплащането на цената на стоките.
Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 25. ал.1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ за всяка продажба задължително се издава фискална касова бележка за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по смисъла на чл. 3, ал. 1 от наредбата.
Предвид гореизложеното като доставчик на стоките, поръчани по интернет от клиентите на дружеството, по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал, дружеството езадължено да издава фискална касова бележка и да я предава на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.’