Прилагане на чл.131 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на чл.131 от ЗДДС
В постъпило запитване, наименовано искане, с вх. № при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, е описана следната фактическа обстановка:
Във връзка с изпълнително дело № …./2011 г. по описа на ЧСИ …… с район на действие ОС …… е насрочена публична продан на недвижим имот, представляващ поземлен имот – земеделска земя и построения върху имота Оранжериен комплекс, съгласно удостоверение № …/24.07.2008 г. за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория. Коментирате, че земеделският имот представлява неурегулиран поземлен имот – освободена доставка, а изградената в имота стопанска сграда – оранжериен комплекс /нова сграда/ представлява облагаема доставка по ЗДДС.
Зададен е въпросът: Предвид разпоредбата на чл. 131 от ЗДДС и факта, че собственици на имота, придобит в режим на СИО, са длъжника – регистрирано по ЗДДС лице и съпругата му – нерегистрирано по ЗДДС лице,как следва да се отчисли ДДС от ЧСИ при продажбата – от цялата стойност на оранжерийния комплекс или от една втора от стойността му- притежавана от регистрираното лице длъжник.
При така описаната фактическа обстановка и предвид действащата нормативна уредба по ЗДДС, изразяваме следното становище:
В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки“ и е приложим единствено в случаите, когато длъжникът е регистрирано по закона лице.
По силата на чл.131, ал.1 от ЗДДС, /изменен с ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г./, в случаите на публична продан по реда на ДОПК или на ГПК или при продажба по реда на ЗОС или на чл.60 от Закона за кредитните институции и когато собственикът на вещта /длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот/ е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата да документира тази продан по определен ред. При определяне на данъчната основа чл. 27 не се прилага. В тези случаи се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той заедно с продажната цена се превежда /плаща/ от получателя /купувача/ на публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор /чл. 131, ал. 2 от ЗДДС/.
Следва да се има предвид, че на облагане с ДДС подлежат само продажбите на стоки или имоти, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон в случаите на обикновена продажба. В този смисъл, не се облагат с данък върху добавената стойност принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободена доставка, каквато е например прехвърляне на собственост върху сгради, които не са нови, земеделска земя и др.
На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Изключение от тази хипотеза ще е налице само ако предмет на доставката е УПИ – чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС. Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, е предмет на облагаема доставка. Данъчната основа се определя по реда на чл.131, ал.2 от ЗДДС.
На основаниечл. 45, ал. 3 от ЗДДС доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, са освободени доставки.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на закона. С визираната норма с дадена дефиниция за “нови сгради“, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или;
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Следва да се има предвид, че по отношение на освободената доставка, преди провеждането на публичната продан съдебният изпълнител следва да изпрати до длъжника по публичната продан – регистрирано по ЗДДС лице, съобщение, с което да го покани да упражни правото си на избор относно характера на доставката – предмет на проданта (чл.83, ал.5 от ППЗДДС, предложение първо). В зависимост от направения от длъжника избор следва да се приложи или не разпоредбата на чл.131 от ЗДДС за проведената публична продан.
Следователно, в случая, изложен в запитването Ви, разпоредбата на чл.131 от ЗДДС ще бъде приложима само при публичната продан за частта /една втора/ от „новата сграда” – предмет на облагаема доставка, която е собственост на длъжника, регистрирано по ЗДДС лице.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »