прилагане на чл. 163аот ЗДДС

1_20_18_10/12.07.2010
Относно: прилагане на чл. 163а от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр……….. с вх. №……………2010 г. изразяваме следното становище :
Ревизираното от вас лице е отразило като ВОП на чорапи второ качество браково производство от италианска фирма с валиден идентификационен номер по ДДС. За придобиването е начислен данък по чл. 84 от ЗДДС и е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит .В същия данъчен период ревизираното лице продава придобитите стоки в непроменен вид като прилага чл. 163 а от ЗДДС , като ревизираното лице твърди, че стоката не отговаря на съответните стандарти с код Q2 по смисъла на Закона за управление на отпадъците и Наредба №3 .
Въпросите, които се поставени са :
1.При положение , че липсват документи и доказателства , че стоките от ВОП са производствен отпадък съгласно Закона за управление на отпадъците следва ли да се приложи чл. 163а от ЗДДС . За отпадък следва ли да има решение издадено от Министерството на околната среда и водите и регистрирано по Закона за управление на отпадъците, от което да е видно точния му код?
2.Ако чорапите са върнати от италианската фирма некачествена стока на ревизираното лице и последното ги дава за разплитане на друго дружество, не следва ли само за услугата да се приложи чл. 163а от ЗДДС и успоредно с това да се бракуват чорапите като се извърши корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС?
По въпрос № 1
В приложение № 2 към глава деветнадесета “а“ от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва:
1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 4.
Видно е, че за класификацията на отпадъците са приложими разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В допълнителните разпоредби на същия са дефинирани понятията за отпадъци, както и за битови, производствени, строителни и опасни такива. В този смисъл трябва да са налице доказателства, че придобитите от ревизираното дружество стоки попадат в изброените в приложениe №2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС . Доказателствата и доказателствените средства следвада отговарят на посоченитев глава осма от ДОПК . Видно от посочените по- горе нормативни разпоредби, никъде в ЗДДС не се поставя изискванетоза регистрация по ЗУО на доставчика или получателя на такива стоки.При условие, че са налице доказателства, че придобитите стоки отговарят на изискванията за отпадъци по Закона за управление на отпадъците, считаме, че притежаването на разрешително е ирелевантно.
По въпрос № 2
По повод на този въпрос в самото запитване сте посочили, че не може да установите чий производствен отпадък са тези стоки.В тази връзка не става ясно какви документи сте изискали и са ви представени в хода на ревизионното производство. Следва да имате предвид , че с всички допустими от ДОПК способи следва да съберете и прецените представените ви доказателства.
Освен това, видно от изложените хипотези в самото запитване , вие следва да установите по безспорен начин дали има прехвърляне на собственост между двете български дружество по отношение на тази стока или е налице доставка на услуга.
При условие, че италианското дружество продава некачествена стока , която стока отговаря на изискванията по приложение № 2 от ЗДДС, то за ревизираното лице ще е налице хипотеза на вътреобщностно придобиване и съответноправо на приспадане на данъчен кредит, тъй като тази стока ще се използва за облагаеми доставки, видно от последващото му преработване от друго данъчно задължено лице .
За ревизираното лицепоследващата продажба на тази стока в непроменен видпредставлява доставка на стока, където данъкът е изискуем по реда на чл. 163а от получателя по доставката.
Ако не е налице прехвърляне на собствеността върху стокатавърху другото дружество, тогава ще е налице доставка на услуга, която е по приложение №2 по ЗДДС и данъкът е изискуем от ревизираното лице, като получател по доставкатана услугата . При условие, че не е налице бракуване на стоките, когато стоката е под патримониума на ревизираното лице,считаме, че не може да се приложи чл. 79 , ал. 3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар