прилагане на чл.167 от ЗКПО при наличие на суми, подлежащи на прихващане или възстановяване по реда на чл.128 от ДОПК.

2_959/07.12.2016г.
ЗКПО, чл.167, ал.1, т.1 от ЗКПО
ДОПК, чл.128
В Дирекция ОДОП-е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията под вх.№959/23.11.2016г., в което описвате следната фактическа обстановка:
„Х“ ООД е регистриран земеделски производител и осъществява дейността по чл.189б, ал.1 от ЗКПО считано от 28.02.2012г. С декларация по чл.92 от ЗКПО за 2015г., дружеството е декларирало преотстъпен корпоративен данък.
Със СД по ЗДДС от 14.12.2015г., дружеството е декларирало ДДС за възстановяване, на основание чл.92, ал.3 от ЗДДС, в размер на 7880.00 лв. С АПВ, издаден на 07.01.2016г. са прихванати изискуеми задължения в размер на 976.36 лв. и е възстановена сума в размер на 6903.64 лв.
В запитването се позовавате на становище с изх.№ 24-35-12/10.06.2016г. на зам.изпълнителния директор на НАП, относно прилагане на чл.167 от ЗКПО при наличие на суми, подлежащи на прихващане или възстановяване по реда на чл.128 от ДОПК.
Предвид посоченото становище считате, че независимо от обстоятелството, че към 31.12.2015г. задължението на дружеството не е било прихванато, а прихващането е извършено с АПВ през м.01.2016г., предвид обратното действие на прихващането следва да се приеме, че същото е произвело действие от датата, на която двете насрещни вземания са се срещнали – през м.12.2015г.
Молите за становище по следният въпрос: допустимо ли е преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б, във връзка с изискванията на чл.167, ал.1 от ЗКПО.
При така изложената в запитването фактическа обстановка, с оглед относимата правна уредба, изразявам следното принципно становище:
Данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО се предоставя на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, в размер до 60 на сто за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Преотстъпването на данъка е възможно само ако едновременно са налице условията посочени в чл.189 б, ал.2 т.1 – 9 от ЗКПО.
Освен изпълнение на условията по ал.2, т.1-9 на чл.189б от закона, за да се ползва правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, данъчно задълженото лице следва да е изпълнило и общите изисквания на чл.167, ал.1, т.1-3 от ЗКПО, а именно към 31.12. на съответната година да няма:
1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и
2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и
3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2.
Изпълнението на тези изисквания се удостоверява от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация и подлежат на последващ данъчен контрол.
От изложеното в запитването е видно, че към 31.12.2015г. дружеството е имало изискуеми задължения в размер на 976.36 лв., както и вземане от НАП – ДДС за възстановяване, в размер на 7880.00 лв. на основание чл.92, ал.3 от ЗДДС, по СД по ЗДДС, подадена на 14.12.2015г. С АПВ, издаден през м.01.2016г. е извършено прихващане на публичните вземания със сумите подлежащи на възстановяване, като на дружеството е възстановена сума в размер на 6903.64 лв.
Към запитването прилагате становище с изх.№ 24-35-12/10.06.2016г. от зам.изпълнителния директор на НАП, в което са дадени подробни разяснения относно института на прихващането, с оглед на приложимите разпоредбите на ДОПК и ЗЗД, с което сте се запознали.
Доколкото в конкретният случай посочвате, че с АПВ, издаден през м.01.2016г. е извършено прихващане на изискуеми публични задължения на дружеството с деклариран на 14.12.2015г. ДДС за възстановяване, и на дружеството е възстановена сума в размер на 6903.64 лв., следва да се приеме, че прихващането е произвело действие от датата, на която двете насрещни вземания са се срещнали, а именно през м.12.2015г. Предвид обстоятелството, че вземането на дружеството към фиска е в по-голям размер от задължението му може да се приеме, че в резултат на извършеното с АПВ прихващане задължението е погасено изцяло. Предвид обратното действие на прихващането, същото е произвело своето действие от момента, в който двете вземания са се противопоставили, годни за компенсиране /14.12.2015г./, независимо от датата на която е издаден АПВ, в случая 07.01.2016г.
Независимо от горното, следва да имате предвид, че установяването и преценката на конкретните факти и обстоятелства, относно изпълнението на изискванията на чл.167, ал.1 от ЗКПО, във вр. с чл.189б от с.з. е изцяло в компетентността на органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар