Определяне на минимален месечен размер на осигурителния доход за

2_96/24.01.2013 г.
КСО- чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
чл.6, ал.8;
ЗБДОО – чл.8, ал.1, т.2;
ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващо се лице за 2012 г.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че през 2010 г. сте се осигурявали като самоосигуряващо се лице чрез „============” ЕООД. Дружеството извършва строителна дейност и е с годишна печалба по ОПР за 2010 г. – 8000.00 лева. На 27.09.2011 г. сте прехвърлили дружеството на друго лице. От месец март 2012 г. сте започнали да се осигурявате като самоосигурямващо се лице чрез „========== 1” ЕООД.
Поставятевъпрос, за това върху какъв осигурителен доход следва да внасяте осигурителни вноски през 2012 г., следкато осигурителния доход на самоосигуряващитесе лица за 2012 г. се определя от печалбата през 2010г.?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от КСО.
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свий избор те могат да се осигуряват и общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
На основание чл.6, ал.7 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация (чл.6, ал.8 от КСО).
В чл.8, ал.1, т.2 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.(ЗБДОО) са определени следните размери на минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица както следва:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от ЗБДОО за 2012г., минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.
От гореизложеното може да се направи извода, че минималния месечен размер на осигурителния доход, върху който трябва да се осигурявате, включва декларираните от Вас облагаеми доходи като самоосигуряващо се лице в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г., без оглед обстоятелството, че упражняването на съответната дейност може вече да е преустановено.
Следва да имате предвид, че размерът на годишната печалба на търговското дружество е неотносим към определяне на минималния осигурителен доход, определен по чл.8, ал.1 от ЗБДОО за 2012г. от самоосигуряващите се лица.

Оценете статията

Вашият коментар