прилагане на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС

20-27-30/04.03.2009 г.
Относно:прилагане на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС
Във връзка с ваше писмено запитване постъпило в дирекция …тъй като не са представени никакви документи, изразяваме принципното си становище, без да се ангажираме с конкретен отговор :
Със споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната ( ратифицирано със Закон, приет от Народното събрание на 26.05.2006 г., обн. в ДВ. бр. 55/2006 г. , в сила от 12.06.2006 г. )е предвидено освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати.
В изпълнение на споразумението в частта относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението е одобрено Решение № 83 от 13.02.2008г. на Министерския съвет, в сила от 28.02.2008 г. – същото е обнародвано в ДВ. бр. 29 от 18.03.2008 г.
Доставките предназначени за силите на Съединените щати , с място на изпълнение на територията на страната имат характер на доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка – доставки по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. Такъв характер имат доставките както на преките изпълнители, така и на подизпълнителите. Определящо относно прилагането на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е крайното потребление – стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Съгласно т. 7 от Споразумението по прилагането на освобождаването от данъци «придобиването на стоки и услуги , придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б от това споразумение по прилагане. Тези формуляри се заверяват от ограните на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формуляра на търговеца, за да документира освобождаването от данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата».
За прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС вие трябва да разполагате със заверен формуляр – приложениеАнекс Б къмСпоразумението по прилагането на освобождаване от данъци, където фигурира ващето дружество като продавач .
За получените стоки и услуги, които се използват за извършване на доставки по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС , за вашето дружество е налице правото на приспадане на данъчен кредит при спазванена глава седма от ЗДДС «Данъчен кредит»,както и на чл. 173, ал. 3 от ЗДДС .
Тъй като Споразумението, с което е предвидено освобождаване от облагане с ДДС е ратифицирано и обнародвано в Държавен вестник, същото съгласно чл.5, ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Поради това не се прилага редът за освобождаване предвиден в чл. 173, ал. 1 от ЗДДСи раздел ІІ от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност – т.е. не се подава «писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС» .
В интернет страницата на ЦУ на НАП – www.nap.bgе публикуваноуказание №91-00-281/15.09.2008 г. относно приложението и освобождаването от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидени в Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната .

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.207,ЗКПО, чл.204

Изх. № 24-39-802Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………По поставения О1 Вас вьпрос. свързан с прилагането па чл.207 о г ЗКПО. препратен по компетентност в ЦУ на

прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС).

Изх. № 23-29-29/26.04. 2016 г.ДДС, чл.26, ал.2ДДС, чл.45, ал.1ДДС, чл.45, ал.7ППДДС, чл. 15В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

данъчното третиране на доставките по Глава деветнадесета а” от ЗДДС и прилагането на чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007 г.

3_6183/23.10.2007 г.ЗДДС, Глава деветнадесета „а”ЗДДФЛ, чл.38, ал.10Относно: данъчното третиране на доставките по Глава деветнадесета „а” от ЗДДС и прилагането на чл. 38, ал. 10 от

Постъпило искане за съдействие по повод нарушение на осигурителното законодателство

Изх. № ………………..…………………………..Относно:Постъпило искане за съдействие по повод нарушение на осигурителното законодателствоВъв връзка с Ваше писмо вх. № 04-13-78 от 12.05.2006г. по описа нана Националната