Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №24-34-288/09
Дата: 28.04.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 18
ОТНОСНО: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-288/25.11.2009 г., Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, на служителка на болницата е издаденоекспертно решение на ТЕЛК с определени 62 % трайно намалена работоспособност и срок на инвалидността до 01.07.2009 г. Същата служителка е навършила 60-годишна възраст на 21.03.2009 г., но до настоящия момент не се е пенсионирала и не е представила ново експертно решение (както е уточнено в проведен с Вас телефонен разговор).
Поставените въпроси във връзка с указаната фактическа обстановка са:
1. Следва ли последното решение на ТЕЛК след навършване на пенсионна възраст (в случая 60 години) за лицето без ново преосвидетелстване да се зачита за пожизнено?
2. Следва ли лицето след изтичане на срока на решение на ТЕЛК с дата 01.07.2009 г. да ползва данъчно облекчение във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ?
3. При условие, че лицето след 01.01.2010 г. продължи да работи по трудово правоотношение в болницата, може ли да ползва данъчно облекчение във връзка с
чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ?
Становището ни по поставените от Вас въпроси е, както следва:
По първия и по третия въпрос:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл. 23, т. 1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. За да ползва данъчното облекчение при определянето на годишния размер на данъка от основния работодател, работникът/служителят следва да предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (чл. 49, ал. 4, т. 1).
Следователно, при годишното облагане данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на съответната данъчна година или инвалидността е с пожизнен срок.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. По аргумент от чл. 49, ал. 4, т. 1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва, при условие, че работникът/служителят предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Следователно, при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1-во число на съответния месец или инвалидността е с пожизнен срок.
Видно от цитираните правила на данъчния закон, за 2010 г. не е налице правна възможност служителката на болницата да ползва данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, тъй като срокът на решението на ТЕЛК е изтекъл през предходната година и лицето не притежава актуално експертно решение, удостоверяващо процента на трайно намалена работоспособност.
Необходимо е уточнението, че, на основание чл. 101, ал. 4 от Закона за здравето, „видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза”.Новата редакция на разпоредбата е в сила от 1 юли 2009 г., но в закона не са установени специални правила за случаите, при които срокът на експертното решение изтича след 30 юни 2009 г. и в същия срок лицето придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето е предвидено, че „принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за установяване вида и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се определят с наредба на Министерския съвет”. До настоящия момент промените в Закона за здравето не са отразени в наредбата, поради което нямаме обективната възможност да аргументираме становището си и с разпоредбите на подзаконовия нормативен акт.
По втория въпрос:
Както бе указано, съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Следователно, за годината на изтичане на срока на валидност на експертното решение работникът/служителят има право да ползва данъчното облекчение в пълен размер, без оглед датата, на която изтича срокът на това решение (в същия смисъл е и отговорът, който сте получили в проведен с Вас телефонен разговор във връзка с определянето на годишния размер на данъка от основния работодател).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 1

Изх. № 94-А-291Дата: 14.09.2010 год.Наредба Н-18, чл. 4, т. 1В деловодството на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №

НАРЕДБА Н-18, чл.3

2_1122/03.11.2015Наредба Н-18, чл.3Отправили степисмено запитване, което е заведено в регистъра на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ подвх.№…….2015 г.., в което сте описали следната фактическа обстановка:„А“ЕООД

ЗДДС, чл.66

2_1698/16.11.2011 г.ЗДДС, чл. 661. Задължителна ли е ставката от 9 % при издаване на фактури за нощувка?2. Ако ДЗЛ има дейност, която се облага с