Прилагане на чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

1_78 / 28.04.2010 г.
ЗДДФЛ, чл.18; чл.23, ал.1; чл.50
Относно: Прилагане на чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/.
По повод Ваше запитване, постъпило с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр……………. Ви уведомява за следното:
Според описаната в запитването фактическа обстановка, при възложена проверка по прихващане и възстановяване на ДОД за 2009 г. е приложено експертно решение на ТЕЛК № …. от 12.12.2006 г.
Въпросът Ви е, счита ли се това решение на ТЕЛК за пожизнено и можете ли да се ползват данъчни облекчения по реда на чл.18 от ЗДДФЛ?
От приложеното решение на ТЕЛК, издадено на 12.12.2006 г. е видно, че лицето е освидетелствано с определени 84% неработоспособност и срок на инвалидност две години – до 01.12.2008 г. С разпореждане на РУ”Социално осигуряване” на лицето е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 23.03.2007 г., като съгласно чл.30, ал.2 от НПОС от 28.09.2008 г. пенсията се счита отпусната пожизнено.
Съгласно чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението /тази редакция на разпоредбата е в сила от 01.01.2008 г./. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Следователно, правото за ползване на данъчното облекчение не е обвързано с правото за получаване на съответен вид пенсия за инвалидност.
В годишен аспект, данъчното облекчение може да се ползва при условие, че експертното решение на компетентен орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на данъчната година или инвалидността е с пожизнен срок. Също така, в съответствие с разпоредбитена Закона за здравето /ЗЗ, в сила от 01.01.2005 г./, в ЗДДФЛ е установено преходно правило – §49 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ бр.113 от 2007 г. в сила от 01.01.2008 г., на основание на което, предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
Видно от цитираните правила на данъчния закон, за 2009 г.не е налице правна възможност лицето да ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, съгласно приложеното експертно решение на ТЕЛК.

Оценете статията

Вашият коментар