прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.

1_8/26.01.2011 г.
ЗДДФЛ-чл.44, 45, 65 и 66
Относно: прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ………………, заведено с вх. №г., изразяваме следното становище:
В запитването сте посочили, че фирмата Ви ползва помещение от физическо лице, което е с намалена работоспособност 100% за срок до 01.06.2012 г. Въпросите Ви са следните:
1. Следва ли да удържате авансов данък, след приспадане на нормативно признатите разходи?
2. Следва ли да удържате авансов данък, когато наема е в размер на 440 лв. месечно, съответно дохода от наем за годината няма да надвиши 7920 лв., но Ви е известно, че наемодателя Ви отдава под наем и други помещения на други лица и на Вас няма да Ви стане ясно в кой период необлагаемия доход ще бъде надвишен?
3. В кое подразделение на НАП следва да се внася авансово удържаният данък – по месторегистрация на фирмата наемател или местонахождение на наетия имот?
По първият въпрос:
Съгласно чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2011 г., когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В този случай, размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Облагаемият доход от наем или от друго възмезднан предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи – чл.31от ЗДДФЛ.
Следователно, размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликатасе умножи по данъчна ставка от 10 на сто.
По втория въпрос:
Съгласно чл.44, ал.2 от ЗДДФЛ, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В случаите по ал.2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се предоставя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
Следователно, когато получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представило пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7920 лв., като задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.
Видно от утвърдения със Заповед № ЗМФ-1828/22.12.2010 г. образец на „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, на ред 4 от сметката за изплатени суми е изрично посочино, че облагаемата част от сумата на ред 3 /облагаем доход по тази сметка/, се попълва от физическото лице, във Вашия случай наемодателя.
Съответно, в т.2 на Забележки от сметката за изплатени суми е посочено, че платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем.
По третият въпрос:
Съгласно чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ, данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите/НАП/ по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Следователно, удържаният от платеца /наемателя/ авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца /наемателя/ на дохода.
В платежното нареждане се записва код за вид плащане – 11 12 13 – Данък върху доходите на физически лица – свободни професии, граждански договори, наеми и др.

Оценете статията

Вашият коментар