прилагане на чл.21, ал.З от ЗДЦС Уважаеми господин,

Изх. № 24-15-125
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на чл.21, ал.З от ЗДЦС Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-15-125/13.09.2007 г.и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Видно от запитването българска фирма, регистрирана по ЗДДС, създава по поръчка помощен софтуер и го продава на фирма, регистрирана по ДДС в Германия.
Тъй като продуктът Ви е създаден по поръчка, това предполага, че той ще се използва за специфични цели, т.е. не представлява стандартен софтуер, предназначен за масова употреба, по смисъла на § 1, т.25 от ДР на ЗДДС, което би го квалифицирало като „ стока „ за целите на облагането с ДДС. Софтуер, който не е стандартен от гледна точка на закона се третира като услуга.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС, за да се определи начинът на облагане на доставките на услуги е необходимо да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, тези доставки са облагаеми на територията на страната и приложимата ставка е 20 % или са с място на изпълнение извън територията на страната, което е основание за неначисляване на данък.
Основният принцип при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги е разписан в чл.21, ал. 1 от ЗДДДС. Следва да се има предвид, че ЗДДС предвижда редица изключения от този принцип. Тъй като продуктът Ви е създаден по поръчка, това предполага, че ще се използва за специфични цели, т.е.,доставката на описанияв Запитването продукт следва да се третира като доставка на услуга по чл.21 , ал.З от ЗДДС. При осъществяване на доставки по чл.21, ал.З от ЗДДС, при кумулативно изпълнение на т.1 и т.2 буква „а“, на тази разпоредба, за доставчика мястото на изпълнение е извън територията на страната. При тези доставки се издава фактура по чл.1 14 от ЗДДС, в която не се начислява данък. В нея се посочва, че данъкът се дължи от получателя на услугата, посочвасенеговиявалиденданъченидентификационнен номер, под който муе извършена услугата и като основание за неначисляване на данък се посочва чл. 21 , ал.З от Закона. Освен това, когато получател по доставката е регистрирано по ДДС лице в друга държава членка на ЕС, доставката следва да се включва във У1Е8 – декларацията на доставчика за данъчния период, в който е извършена тя.
В чл.86, ал. З от ЗДДС се посочва, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и пр.и доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Следователно извършваната от Вас доставка не се счита за облагаема по смисъла на чл. 12, ал.1 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, при доставки на услуги по чл.21, ал.3 от ЗДДС платец на данъка е получателят на услугата регистрирано по ЗДДС в друга държава членка и именно той следва да начисли и съответно да внесе дължимия от него данък
//

Оценете статията

Вашият коментар