ЗДДС, чл.68, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.78

Изх. № 24-10-1……………..
Дата: .…………… .2008 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………..,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-10-1/21.01.2008 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
При описаната фактическа обстановка е извършено авансово плащане на „……………..“ АД от „…………..“ ЕАД по предварителния договор с предмет покупко-продажба на недвижими имоти.
За да се определи какво е данъчното му третиране е необходимо, съгласно чл. 20 от Закона за задълженията и договорите да се търси действителната обща воля на страните при тълкуване на договорите. В конкретният случай волята на страните е покупко-продажбата на недвижими имоти, които включват множество УПИ с изградени върху тях къщи.
С оглед на горепосоченото е налице хипотезата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.
При промяна на вида на доставката или при разваляне на доставката следва да се приложи чл. 78 от ЗДДС за корекция на ползван данъчен кредит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар