fbpx

прилагане на чл. 21 от ЗДДС.

Изх. №26-С-103
Дата:14.03.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 21 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите с вх. № 26-С-103 от 30. 10. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е представена следната фактическа обстановка:
Фирмата е регистрирано по ЗДДС лице и извършва доставки на услуги по чл. 21, ал. З, т. 2, б. „а“ от закона – прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер. Лицето-получател по доставката е установено друга държава членка – Великобритания, като не е регистрирано за целите на ДДС във Великобритания.
Въпросите, които поставяте са: 1. За да се определи мястото на изпълнение на доставката, според чл. 21, ал. З от ЗДДС, достатъчно ли е получателят да има качеството данъчно задължено лице, бе да е непременно регистрирано лице за целите на ДДС в другата държава членка?
2. Следва ли да се отразяват извършените доставки въвVIES декларацията за съответния период?
1. Съгласно чл. 21 ал. З от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице,установеновдържава членка,различнаот държавата,къдетоеустановен
доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
Посочените от Вас услуги попадат в обхвата начл. 21, ал. З, т. 2, буква „а“ от
ЗДДС – прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен
1
софтуер. Следва да се има предвид, че за да се приложи чл. 21, ал. З от ЗДДС е необходимо да е налице и другото изисквано условие, т. е. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът. Предвид това, че от запитването не става ясно по безспорен начин, дали получателя попада в обхвата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС /посочено е, че получателя по доставката е данъчно задължено лице, което не регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, в което е установено, но не са приложени документи удостоверяващи това/, необходимо е да имате предвид следното:
В случай, че получателя по доставката е данъчно задължено лице, установено в държава членка различна от държавата, където е установен доставчикът, то в този случай е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната, на основание чл. 21, ал. З от ЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
При условие, че получателя не попада в хипотезата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС, приложима е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставката на услугата е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Като се има предвид и обстоятелството, че доставките на услуги по прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер не попадат в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл. 38 от ЗДДС, то в този случай същите участват при формирането на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
2. Съгласно чл. 117, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС /ППЗДДС/, VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват доставките на услуги по чл. 21, ал. З, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.
Следва да се има предвид, че в случаите, когато за извършени доставки на
услуги по чл. 21, ал. З с място на изпълнение на територията на друга държава членка,
по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица, същите подлежат на
деклариране във VIES-декларацията по аргумент на противното на чл. 117, ал. 5от
ППЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top