прилагане на чл. 244 и чл. 245 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. №24-34-130
Дата:15.10.2012 год.
ЗКПО, чл. 244;
ЗКПО, чл. 245.
Относно: прилагане на чл. 244 и чл. 245 от Закона за корпоративното подоходно облагане
По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. София и гр. Пловдив, касаещи съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС) и административните съдилища (АС) при решаването на еднородни спорове относно прилагането на чл. 244 и чл. 245 от ЗКПО и предвид становищата, изразявани до настоящия момент в писма на ЦУ на НАП Изх. № 37-00-2/30.04.2007 г., № 24-31-374/31.12.2007 гИзх. № 37-00-89/14.05.2008 г. и№ 24-34-153/25.11.2008 г., Ви уведомявам за следното:
Според установената към момента последователна съдебна практика на АС и ВАС базовото условие за дължимост на окончателен данък върху хазартната дейност с хазартни съоръжения е същите да бъдат експлоатирани, така както е постановено в разпоредбата на чл. 244 от ЗКПО. Съдът постановява, че разпоредбата на чл. 244 от ЗКПО е категорична, че данъкът се определя за вписаните в разрешението и експлоатирани хазартни игрални автомати, съответно всяко игрално място от тях, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета,рулетки в казино, игрални маси и други игрални съоръжения в казино. С оглед на това Съдът заключава, че след като изрично в чл. 244 от ЗКПО се предвижда дължимостта на данъка да е свързана с действително експлоатиране на игралните автомати, т.е. само за работещо съоръжение (съоръжение „в действие” или в експлоатация), в случаите, когато съответните съоръжения не са работили, данък не се дължи.
С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че до 30.06.2012 г. е приложим Закона за хазарта (отм., ДВ бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.), а от 01.07.2012 г. е в сила нов Закон за хазарта (ЗХ), е необходимо да се има предвид следното:
1. По отношение на действащия ЗХ:
В разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗХ е предвидено, че организатор на хазартни игри може да преустанови дейността си за определен срок, като подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите. Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.
Съгласно ал. 2 на чл. 40 от ЗХ при възобновяване на дейността си организаторът е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите, в което изрично посочва датата на възобновяване на организирането на хазартните игри. Организаторът следва да получи удостоверението за издаден лиценз от Комисията в деня преди започване на дейността.
Така посочените изисквания към организаторите на хазарти игри следва да бъдат съобразени при определянето на данъка по чл. 244 и чл. 245 от ЗКПО.
Съгласно чл. 245, ал. 1 от ЗКПО данъкът се определя в абсолютна сума на тримесечие, а ал. 3 на същия член постановява, че данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено или е отнето разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение. В контекста на наложената съдебна практика и разпоредбата на чл. 40 от ЗХ, произтичат следните изводи относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО:
1.Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е преустановена дейността;
2.Данък не се дължи за периода от началото на тримесечието, следващо тримесечието, през което е преустановена дейността, до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е възобновена дейността;
3.Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е възобновена дейността.
Този подход за данъчно третиране е обусловен от цитираните разпоредби на чл. 245 от ЗКПО, от които е видно, че не е налице хипотеза, при която данъкът да се определя пропорционално на броя дни от тримесечието, през което е издадено или отнето разрешението за организиране на хазартни игри, съответно е преустановена или възобновена дейността.
2. По отношение на отменения ЗХ:
Съгласно чл. 76, ал. 4 от ЗХ (отм.) при временно спиране на дейността организаторът е длъжен предварително в 14-дневен срок да уведоми държавната комисия за причината и срока за спирането. При форсмажорни обстоятелства срокът за уведомяване е 24 часа.
С оглед постановената съдебна практика, отнасяща се за периоди, в които е действал чл. 76, ал. 4 от ЗХ (отм.), прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО следва да е подчинено на изводите, направени в т. 1, независимо от обстоятелството, че разпоредбите на действащия и отменения ЗХ, касаещи спирането и възобновяването на дейността, не са с идентично съдържание.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. № 20-00-369

Изх. № 20-00-36925.08. 2020 г. ЗДДС чл. 12ЗДДФЛ чл. 38, ал. 14ЗМДТ чл. 44, ал. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше

Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от държавата членка, където е мястото на изпълнение

ОТНОСНО: Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от

Авансово и годишно облагане на дейността на частен съдебен изпълнител и на помощник съдебен изпълнител. Определяне на годишния размер на данъка от работодател на лица по основно трудово правоотношение

3_6017/16.12.2008г. ЗДДФЛ, чл. 29, т. 2 ; ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 10; ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 1Относно: Авансово и годишно