прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО

Изх. № 37-00-89
Дата: 14.05.2008 год.
ЗКПО, чл. 245, ал. 1
Относно: прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО
Във връзка с Ваше запитване, препратено ни по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 37-00-89/18. 04.2008 г. изразявам следното становище:
В чл.4. ал.1 от Закона за хазарта (ЗХ) е предвидено, че разрешение се издава за организиране и провеждане на хазартни игри. Това организиране и провеждане законодателно не е обвързано с периода на ефективно упражняване на дейността.
Именно тази особеност на ЗХ е съобразена в разпоредбата на чл. 242 от ЗКПО – с окончателен данък се облага хазартната дейност. Данъчното задължение възниква с издаването на разрешение за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение и се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено такова. Аналогично е третирането и при отнето разрешение – данък се дължи в пълен размер и за тримесечието, в което е отнето разрешението чл. 245. ал. З от ЗКПО.
Единственото предвидено изключение, когато данък не се дължи, е в чл. 245, ал.2 от ЗКПО за тримесечията преди и след отнемане на разрешението.
Следователно в описания от Вас случай не е налице основание за определяне на данъка в размер, различен от установения с чл. 245, ал. 1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

вида и характера на подобренията, реконструкциите и строително-монтажните работи не можем да дадем конкретно становище относно правото на данъчен кредит за направените разходи.

Изх. № 53-02-54724.01.2012 г. ЗДДС, чл.9, ал.2, т.4чл.9, ал.3ДР, § 1, т.8§1, т.31 и 32 чл.70, ал.1, т.2чл.70, ал.3, т.3 Изложената в запитването фактическа обстановка

bilgi