прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО

Изх. № 37-00-89
Дата: 14.05.2008 год.
ЗКПО, чл. 245, ал. 1
Относно: прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО
Във връзка с Ваше запитване, препратено ни по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 37-00-89/18. 04.2008 г. изразявам следното становище:
В чл.4. ал.1 от Закона за хазарта (ЗХ) е предвидено, че разрешение се издава за организиране и провеждане на хазартни игри. Това организиране и провеждане законодателно не е обвързано с периода на ефективно упражняване на дейността.
Именно тази особеност на ЗХ е съобразена в разпоредбата на чл. 242 от ЗКПО – с окончателен данък се облага хазартната дейност. Данъчното задължение възниква с издаването на разрешение за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение и се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено такова. Аналогично е третирането и при отнето разрешение – данък се дължи в пълен размер и за тримесечието, в което е отнето разрешението чл. 245. ал. З от ЗКПО.
Единственото предвидено изключение, когато данък не се дължи, е в чл. 245, ал.2 от ЗКПО за тримесечията преди и след отнемане на разрешението.
Следователно в описания от Вас случай не е налице основание за определяне на данъка в размер, различен от установения с чл. 245, ал. 1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице

3_163/23.01.2017 г.ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2ЗЗО, 40, ал. 1, т. 2 ОТНОСНО: Деклариране на доход

Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

КСО: чл. 6, ал. 9;НЕВДПОВ: чл. 3, ал. 3,т. 3; ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика,

Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) при промяна в кодовете на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

2_35/ 25.01.2018 г.Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. – чл. 3, ал. 1 ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 отКодекса на труда

право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в изпълнение на водни проекти

Изх. № М-24-36-92Дата: 08.12.2015 год. ПЗР на ЗДДС, § 15гОтносно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност

ЗМДТ, чл.61н,ЗМДТ, чл.61з,ЗМДТ, чл.61к

5_167/12.03.2008ЗМДТ, чл. 61з, чл. 61к, чл. 61нОтносно упражняваните дейности, а именно: ремонт, демонтаж и монтаж на заключващи устройства – брави, дръжки, греди, патрони, шилдове и