Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2007 г.

Изх. № 37-00-84
Дата: 14.05.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 73
Относно: Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2007 г.
Във връзка с Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 37-00-84 от 09.04.2008г., изразявам следното становище:
На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща до 31 декември 2007 г., предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии.
С оглед прилагането на цитираната разпоредба следва да имате предвид, че препратката към Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отнася за самоосигуряващите се лица, тъй като данъчният закон не дава специално определение за това понятие. Във връзка с дефинирането на понятието „предприятие“, приложение намира разпоредбата на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, според която: “Предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Следователно, инвестиционните посредници се считат за предприятия по смисъла на данъчния закон и като „платци на доходи“ са задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2007 година доходи на физически лица, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии. Доходите попадащи в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 2 и З от ЗДДФЛ, не са сред визираните от законодателя изключения (трудови правоотношения и пенсии), поради което следва да се посочват в справката. Обстоятелството, че същите са необлагаеми и на основание чл. 50 от ЗДДФЛ не следва да се декларират в годишната данъчна декларация, няма отношение към прилагането на специалната норма на чл. 73 от закона.
Въввръзкасконкретнитехипотезиза основната дейностнаинвестиционните посредници, описани в т. 4 от писмото Ви, е необходимо да имате предвид следното:
1.В хипотезата по т. 4.1. инвестиционният посредник (ИП) приема и изпълнява клиентски нареждания от физически лица свързани с покупко-продажба на финансови инструменти на регулиран и извънрегулиран пазар в Република България. В тези случаи, инвестиционният посредник действа от свое име и за сметка на съответното физическо лице.
Ето защо при прехвърляне на правата и задълженията, които са възникнали за
инвестиционния посредник при сделки с трети лица, същият ще се третира като „платец на
дохода“ на физическите лица.
2.В хипотезата по т. 4.2. инвестиционният посредник (ИП) не може да се счита за платец на дохода от дивидент, поради което не следва да включва сумите, изплатени по описания от Вас начин, в информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_3396/08.11.2012г.ЗДДС, ЧЛ.21, АЛ.1 ЗДДС, ЧЛ.21, АЛ.2ЗДДС, ЧЛ.125, АЛ.2Относно: данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според

Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012г.

ОТНОСНО: Определяне на базата за изчисляване на процента, с който следва да се извърши корекция по чл.79 от ЗДДС Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването,

aabed