прилагане на чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

Изх. №07-00-24
Дата:01.11.2012 год.
ЗМДТ, чл. 25, ал. 2
относно: прилагане на чл. 25, ал. 2 ЗМДТ
В отговор на поставения въпрос относно признаване на облекчениеот75 % при данъка върху недвижимите имоти за «основно жилище» на лице с намалена работоспособност над 50 %, Ви уведомяваме:
В чл. 25, ал. 1 ЗМДТ е предвиденооблекчение от 50 % върху данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище”, а в ал. 2 е уредена преференция за „основно жилище” на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. Във втория случай данъкът се дължи със75 % намаление.
Легално определение на понятието “основно жилище“ е дадено в § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на закона. “Основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината, т.е.най-малко шест месеца.
Когато едно жилище се обитава за период, не по-малък от шест месеца през годината, облекчението от 50 % по чл. 25, ал. 1 ЗМДТ се признава за целия данъчен период /календарна година/, и обратно, ако жилището се ползва за период по-малък от половин година, за тази година облекчение не се начислява.
В същия смисъл е трайно установената практика по прилагането на чл. 25, ал. 2 ЗМДТ. Допълнително облекчение от 25 % се начислява за цялата година, ако намалената работоспособност е налице за период най-малко от шест месеца, т.е. датата на издаване на решението на ТЕЛК е преди 30.06. на годината. В случаите,в които решението на ТЕЛК е издадено след 30.06., облекчение по ал. 2 въобще не се начислява за тази година.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *