Прилагане на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква б” и чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №24-33-12
Дата:25.04.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б”;
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 3;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 8;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 10;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 8;
ДР на ЗДДС, § 1,т. 20;
Закон за авторското право и сродните му права
чл. 3, ал. 1, т. 8;
Закон за авторското право и сродните му права чл. 18, ал. 2.
Относно: Прилагане на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б” и чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………………,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – ………………… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” вна Националната агенция за приходите (вх. № ………………….), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, Вие сте вписан в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия – архитект, и сте с пълна проектантска правоспособност по закон. В тази връзка поставеният от Вас въпрос е относно данъчното третиране на доходите, които получавате от създаването по поръчка от възложител (физическо или юридическо лице) на архитектурни проекти на нови сгради и на проекти по устройствено планиране.
В съответствие с действащата нормативна уредба изразявам следното становище по поставения въпрос:
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), доходите от упражняване на свободна професия са в обхвата на доходите от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец. Общото правило е, че облагаемият доход за доходите от упражняване на свободна професия се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Изключение от общото правило е предвидено само за авторските и лицензионните възнаграждения, включително за доходите от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, облагаемият доход за които се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността (чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ).
Относно прилагането на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ в конкретния случай следва да имате предвид, че:
1. За целите на ЗДДФЛ „авторски и лицензионни възнаграждения“ са тези по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане, като в т. ч. са плащанията от всякакъв вид, получени за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение.
Относно използването на обектите на авторското право, вкл. на архитектурните проекти, е налице трайно установена данъчна практика, съгласно която обект на авторско право е използваният архитектурен проект по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). С изменението на чл. 3, ал. 1, т. 8 от същия закон (ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) еднозначно е регламентирано, че обект на авторско право е одобреният архитектурен проект и одобреният проект по устройствено планиране.
Следователно, когато създаденият архитектурен проект или създаденият проект по устройствено планиране не е обект на авторско право по смисъла на ЗАПСП, по отношение на получения доход е приложима разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.
2. За целите на ЗДДФЛ “произведения на изкуството“ са тези по смисъла на § 1,
т. 20 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност, като в т.ч. са: картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори.
Видно е, че на основание както на цитираната дефиниция, така и на разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ, изплатените възнаграждения от възложител по договор за създаване на архитектурен проект на нова сграда или на проект по устройствено планиране не са доходи от продажба на произведения на изкуството от техните автори.
По повод на запитването Ви е необходимо и уточнението, че, ако имате допълнителни въпроси относно прилагането на ЗАПСП, компетентна да се произнесе по тези въпроси е Дирекция „Авторско право и сродни права” към Министерство на културата.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »