прилагане на чл. 4, ал. 3 ЗМДТ

Изх. № 08-С-22
Дата: 27.10.2010 год.
ЗМДТ, чл. 4, ал. 3
ОТНОСНО: прилагане на чл. 4, ал. 3 ЗМДТ
По поставените от Вас въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Въпросът ще бъде ли законосъобразно, след промяната в чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ, на един и същ общински служител да бъдат вменени от кмета на общината едновременно функциите на орган по приходите и правомощията на публичен изпълнител, е разгледан подробно с Писмо Изх. № 08-С-4/29.03.2010 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите до Националното сдружение на общините, относно прилагането на чл. 4, ал. 3 ЗМТД. В същото изрично е отбелязано, че на юрисконсулт, който също е служител на общината, могат да бъдат възложени със заповед на кмета правомощия на публичен изпълнител, на основание чл. 4, ал. 3 ЗМДТ. Имайки предвид, че функциите на органи по приходите и публични изпълнители са различни по своя характер, то по възможност за тези функции следва да бъдат определяни различни служители. Когато обаче това не е възможно, поради ограничен щат на общината, считаме, че няма законова пречка на служители, които упражняват правомощия на органи по приходите, да бъдат вменени и правомощия на публичен изпълнител. Дали този служител ще бъде юрисконсултът на общината е въпрос, който е от компетентността на кмета на общината, доколкото служителите по чл. 4, ал.3 се определят от кмета на общината.
Бихме искали да обърнем внимание на обстоятелството, че кметът на общината не
може да делегира правомощия, възложени му от закона, включително функциите на
решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ, на други
служители, освен на заместник-кметове, когато това е предвидено в закон /чл.39, ал. 3
ЗМСМА/.
Без значение е обстоятелството, че юрисконсултите подготвят актовете на кмета на общината, респ. на ръководителя на звеното за местни приходи, доколкото издатели на тези актове са кмета, респ. ръководителя на звеното за местни приходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар