Прилагане на чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

ЗЗО – чл. 40, ал. 3, т. 1 и ал. 5;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 2
ОТНОСНО:Прилагане на чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона за здравното осигуряване
Фактическа обстановка:
В Професионална гимназия по … – гр. Х има ученици, завършили 12-ти клас през 2009 г., които през учебната 2009/2010 г. продължават да се обучават в задочна форма с 5 и 6 – годишен срок на обучение. От 1 юли 2009 г., след получаване на дипломи за завършено средно образование, за тези ученици е прекратено подаването на данни за здравно осигуряване в НАП. Приемът на молби в гимназията за задочно обучение, което е утвърдено със заповед на министъра на образованието и науката от 15.07.2010 г., е продължил до края на август 2009 г. поради изчакване на резултатите от кандидат-студентските изпити.
Въпрос:
Какъв е начинът да бъде възстановено подаването на данни за здравното осигуряване на учениците, които продължават да учат в задочна форма на обучение?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:
На основание чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона за здравното осигуряване лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, при условие, че не са осигурени здравно на друго основание по реда на ал. 1 от същата разпоредба.
За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза «ако учат редовно» като такова определение липсва, както в Закона за народната просвета (ЗНП), така и в правилника за прилагането му (ППЗНП). Поради това, за редовно обучение следва да се счита всяка форма на училищно образование, регламентирана в ЗНП и в ППЗНП. Формите на обучение според чл. 31 от ЗНП са дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, индивидуална, самостоятелна и дистанционна.
В чл. 22 от ЗНП е указано, че училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е общо и професионално. Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и, при възможност, профилирана подготовка съгласно държавните образователни изисквания. Професионалното образование, освен общообразователния минимум, осигурява и придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания. Професионалното обучение осигурява придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗНП средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
Предвид цитираните разпоредби, за сметка на републиканския бюджет се осигуряват учащите се след 18-годишна възраст до завършване на средно образование – във всички форми на училищно обучение съгласно чл. 31 от ЗНП, организирани в училищата в съответствие с изискванията на ППЗНП, при условие, че учениците не подлежат на задължително здравно осигуряване на друго основание. Периодът, за който се дължат вноски по този ред, е от деня, следващ навършването на 18-годишна възраст, и приключва до деня на дипломирането, независимо от възрастта на ученика, или деня, в който ученикът прекъсне обучението си. При получена оценка на държавен зрелостен изпит или изпит за придобиване на професионална квалификация слаб (2), ученикът се явява отново на съответните изпити. В тези случаи здравноосигурителните вноски се внасят за сметка на републиканския бюджет до първата определена за курса дата за поправка на съответните изпити.
За учениците, които получават пенсии, трудови възнаграждения или възнаграждения за работа без трудово правоотношение, доходи като самоосигуряващи се лица или обезщетения за безработица, здравноосигурителни вноски в качеството им на учащи се, до завършване на средно образование, не се внасят от републиканския бюджет. В тази връзка е необходимо всички ученици, навършили 18 години, в началото на всеки учебен срок и преди началото на лятната ваканция да подават в съответното училище декларация (свободен текст), в която следва да декларират, дали се осигуряват здравно на друго основание или не съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 (изм.- ДВ, бр. 1 от 2010 г.) от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, училищата подават данни за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средно образование. Информацията се подава с декларация обрИзх. № 3 «Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други», приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от същата наредба в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.
На основание гореизложеното, доколкото учениците от Професионална гимназия по …. – гр. Х имат издадени дипломи за завършено средно образование през 2009 г. и през учебната 2009/2010 г. продължават обучението си в задочна форма с цел придобиване на професионална квалификация, то те не се обхващат от разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО и не подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет. Следователно, за тези ученици не следва да подавате данни с декларация обрИзх. № 3 «Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други». Ако не са осигурени на друго основание тези ученици са задължени да се осигуряват здравно за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от (изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от ЗЗО. Съгласно посочената разпоредба лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »