Прилагане на чл. 40 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в редакцията на разпоредбата до 31.12.2012 г.

.№94-П-11
Дата:04.03.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 40;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗМДТ, чл. 61и, ал. 5;
ЗМДТ, чл. 61н;
ДОПК, чл. 103, ал. 1;
ДОПК, чл. 103, ал. 2;
ДОПК, чл. 104, ал. 1;
ДОПК, чл. 104, ал. 2;
ДОПК, чл. 104, ал. 3.
Относно: Прилагане на чл. 40 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в редакцията на разпоредбата до 31.12.2012 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № …………………..), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването Вии от приложенията към него, в качеството си на едноличен търговец, през 2012 г. сключвате договор за извършване на стопанска дейност в заведение за хранене „кафе-сладкарница” и на 03.09.2012 г. подавате Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. Впоследствие на 29.09.2012 г. подавате в ТД на НАП ………. заявление за регистрация по ЗДДС (регистрация по избор), на 09.10.2012 г. сте регистриранапоЗДДС и на 16.10.2012 г. подавате Декларация по чл. 61н ЗМДТ за промяна в обстоятелства за облагане на дейността (преминаване към облагане по ЗДДФЛ). Уточнявате, че не сте внасяла патентен данък за 2012 г. и не сте поискала удостоверение по чл. 61и, ал. 5 от ЗМДТ за дължимия размер на патентния данък, тъй като сте приела, че задължението Ви за този данък отпада с подаването на декларацията за преминаване към облагане по общия ред на ЗДДФЛ. Със Съобщение за дължими публични общински вземания по ЗМДТ
(Изх. № ………………..) Дирекция „Местни данъци” при Община ………… Ви уведомява за задължение за окончателен патентен данък за 2012 г. в размер на ……. лв. и лихви в размер на ……… лв. Изразила сте несъгласие с определеното задължение и сте направила възражение срещу получената от Вас на …………. покана за доброволно изпълнение на задължението. По повод задълженията Ви по ЗМДТ сте направили и писмени запитвания последователно до Дирекция ОДОП – ………….. и до ТД на НАП ………….., но считате, че не сте получила еднозначен отговор относно възможността за възстановяване на дължимия патентен данък за 2012 г.
С оглед изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставения въпрос:
В отговор на запитването Ви до Дирекция ОДОП – ……………. подробно са Ви разяснени правилата за установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, както и редът за обжалването на задълженията за местни данъци, поради което не се налага повторното им разглеждане в настоящия отговор. Необходимо е само да се уточни изрично, че установеният по основание и размер дължим патентен данък следва да бъде внесен от Вас в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който сте извършвали патентната дейност. С други думи, правилата на ЗДДФЛ във връзка с преминаването от облагане с патентен данък към облагане по реда на същия закон не Ви освобождават от задължението за внасяне на дължимия патентен данък по реда на ЗМДТ.
Съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаванетой, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства. Промените в подадена декларация се извършват с нова декларация. Подадена след изтичането на законоустановения срок (в случая до 30 април 2013 г.) декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане (чл. 104, ал. 3 от ДОПК).
Както е отразено и в запитването Ви, една от хипотезите, предвидени в чл. 40 от ЗДДФЛ в редакцията на разпоредбата до 31.12.2012 г., е, че при преминаване от облагане с патентен данък към облагане по реда на ЗДДФЛ от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се приспада дължимият патентен данък по реда на ЗМДТ. Тъй като в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. не сте декларирали дължим патентен данък, Ви уведомявам, че, независимо от пропуснатата възможност за подаване на коригираща декларация, органите по приходите биха могли да се възползват от реда по чл. 103, ал. 1 и 2 от ДОПК. В чл. 103, ал. 1 и 2 от ДОПК е предвидено, че при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в 14-дневния срок, ползва подателя, независимо от чл. 104, ал. 3. Преценката за необходимостта от последващи действия във връзка с установяването на данъчната основа, на задължения за данъци и/или за задължителни осигурителни вноски, в т.ч. и за наличието на основания за прихващането и/или възстановяването на внесения патентен данък за2012 г., в конкретния случай е от компетентността на органите по приходите в ТД на НАП ……….
По повод на запитването Ви е необходимо уточнението, че настоящото становище относно възможността за възстановяване от органите по приходите на НАП на надвнесен данък, получен в резултат на прилагането на чл. 40, ал. 1 от ЗДДФЛ, е съобразено със становището на Дирекция „Данъчна политика” при , изразено в писмо с наш вх. № 24-33-143/27.01.2014 г.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »