прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. №24-30-75
Дата: 19.02.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр………. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-75 от 17. 04. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „…………………………….. …………………….“ ООД е фирма, регистрирана по ЗДДС и извършва квалифика-ционни обучения. Лицензирана е на основание чл. 49а от ЗПОО.
Въпросът, който поставяте е: Налице ли е основание за прилагане на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС за извършваните от „Национален образователен център“ услуги?
По смисъла на чл. 41 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, освободени са доставките, свързани с образование, спорт или физическо възпитание.
Съгласно т. 1 и 2 на цитираната разпоредба, като освободените доставки са посочени:
1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското
образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение,
преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от:
а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната
просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по
Закона за професионалното образование и обучение или културно-просветни или
научни институции;
б) висши училища по Закона за висшето образование.
2. предоставянето
начастни
уроци,
заместващи
училищното
или
университетското образование по т. 1.
Съгласно чл. 18, т. 5 от Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, центровете за професионално обучение са институции в системата на
1
професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл. 49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО.
Предвид казаното дотук, при условие, че „Национален образователен център“ ООД е лицензиран по реда на ЗПОО за извършването на обучения за повишаване на квалификацията, попадащи в обхвата на чл. 41 от ЗДДС, то тогава извършването на същите следва да се определи като освободена доставка, на основание чл. 38, ал. 1 от същия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.34, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

5_94-00-112/14.06.2011г. ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3, .34, ал.1, т.2;Фактическа обстановка: Работодател е удържал здравноосигурителни вноски на чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на

третиране на доставка по ЗДДС

ОТНОСНО: третиране на доставка по ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-244/ 30.08.2017 г. Изложена е следната фактическа

Запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №……………….. г., Ви уведомявам

№ М-24-37-38Дата: 19.10.2018 год. КСО, чл. 4, чл. 10; Регламент (ЕО) №883/2004; Регламент (ЕО) №987/2009. Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление

третиране по ЗДДС на доставка на стока

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на доставка на стокаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г. Изложена

задължението за внасяне на 50 на сто от получения наем в държавния, съответно общинския бюджет и е относима единствено за държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества сч

Изх. № M- 24-32-9 Дата:04.04.2014 год. ЗДБРБ за 2014 год., чл. 93, ал. 4; ЗЛЗ, чл. 105. Вна Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП)