прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. №24-32-124
Дата: 10.03.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваши писмени запитвания до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр.………………….., препратени по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-124 от 23. 03. 2007 г., и вх. № 24-32-124 от 21. 05. 2007 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
………………….. е регистрирана със Заповед на МОН и извършва обучения. Предстои да извършим вътреобщностно придобиване на стоки /оборудване на кабинета по физика/.
Въпросите, които поставяте са: 1. Стоките, които ще придобием могат ли да се причислят към цитираните в чл. 41, т. З от ЗДДС?
2. Следва ли да издадем протокол по чл. 117 от ЗДДС?
По първи въпрос:
Съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, освободени са вътреобщностните придобивания на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в глава четвърта от същия закон.
Освободените доставки, свързани с образование, спорт или физическо възпитание са посочени в чл. 41, глава четвърта от ЗДДС. Според ал. 1, т. З от цитираната разпоредба, освободена доставка е доставката на учебници и учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в съответствие с утвърдените задължителни учебно-образователни програми и учебни планове, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “а“, както и доставката на учебници и учебни помагала, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “б“.
За да се определи доставката като освободена на основание чл. 41, ал. 1, т. З от ЗДДС, необходимо е условията, които се съдържат в разпоредбата да са изпълнени кумулативно, т. е. :
Доставените стоки даса учебници и учебни помагала, одобрени по съответния ред;
1
Стоките да са доставени от организациите по т. 1, букви „а“ и „б“, а именно:
•детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната
просвета, институции в систематанапрофесионалното образование и
обучениепоЗаконазапрофесионалнотообразованиеи обучение или
културно-просветни или научни институции – чл. 41, т. 1,6. „а“;
•висши училища по Закона за висшето образование – чл. 41, т. 1, б. „б“ от
зддс.
Необходимо е да се има предвид, че определения на понятията „учебник“ и „учебно помагало“ се съдържат в Наредба за учебниците и учебните помагала – чл. 4, чл. 6 и следващите. Съгласно чл. 4 от наредбата, „учебник“ е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. „Учебно помагало“, по смисъла на чл. 6 и 7 от наредбата е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено по съответния ред, което може да бъде под формата на печатно издание или издание на друг носител на информация /дискета, компактдиск, аудиокасета, видеокасета/. Съгласно чл. 8 от Наредбата, учебни помагала са:
1.учебни тетрадки, учебни христоматии, сборници с анализи и интерпретации,
сборници със задачи, учебни контурни карти, учебни атласи, албуми и блокове,
ръководства за учебна практика – за училищното обучение;
2.христоматии и сборници – за обучението по изкуство и култура;
3.учебни книжки, дидактични игри, албуми и блокове – за предучилищно-то възпитание и подготовка.
Съгласно приложената към запитването оферта, в конкретния случай се касае за доставка на оборудване за кабинет по физика – реостат, колби, магнити и др. Посоченото оборудване не може да се определи като „учебник“ или „учебно помагало“ и следователно в този случай чл. 41, т. З от ЗДДС не намира приложение, доколкото не са кумулативно налице условията на разпоредбата.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока, в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
При наличие на условията, регламентирани с чл. 13 от ЗДДС, по отношение на доставката на оборудване за кабинета по физика, ще се приложи режимът на вътреобщностното придобиване, и на основание чл. 84 от ЗДДС, данъкът ще е изискуем от придобиващия. В този случай, за регистрираното лице – получател по доставката възниква задължение за издаване на протокол по реда и сроковете на чл. 117 от ЗДДС
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

начисляване на ДДС за получена транспортна услуга от доставчик, установен в друга държава-членка

3_2339/16.05.2008 г. ЗДДС, чл. 22Относно: начисляване на ДДС за получена транспортна услуга от доставчик, установен в друга държава-членкаСпоред изложената фактическа обстановка дружеството притежава фактура за

№ 53-00-10; 24.04.2018 г.;

Изх. № 53-00-1024.04.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-10/22.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите

прилагането на осигурителното и данъчното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на физически лица от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат, регистриран в Централната избирателна комисия на основание чл. 152, т. 1, буква „б“ от Изборния кодекс (ИК)

Изх. № 24-39-136Дата: 20.09.2019 ДР на КСО, § 1, т. 3; КСО, чл. 4; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал.

общата система на данъка върху добавената стойност ). Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, мястото на изпълнение на услугата е на територията на страната п

Изх. № 53-00-19529.09. 2015 г.чл. 21, ал. 4 от ЗДДС§ 1, т. 11 от ДР на ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството отдава офис

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-87/01.04.2014 г.Чл. 18, ал.1 от ЗДДФЛ;Чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ;В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …… относноприлагането

Запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх…………., в което е изложена следната фактическа обстановка: …………

726/30.10.2018 г. чл.36, ал.1 от ЗДДС ОТНОСНО:ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ В Дирекция ……….е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх………….,