прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ, бр.52 от 2007 г., ДВ, бр.64 от 2007 г., ДВ, бр.113 от 2007г.

1_5/18.01.2008
ЗДДФЛ, Чл.45 , чл.11, 42 и 43
Относно: прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ, бр.52 от 2007 г., ДВ, бр.64 от 2007 г., ДВ, бр.113 от 2007г.
Уважаеми,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№
, Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:
1. „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” за доходи от стопанска дейност.
На основание чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2007 г., лице придобило доход от стопанска дейност по чл.29 от закона, дължи авансово данък , когато облагаемият доход на лицето от всички източници на доходи, намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа /2400 лв. – за 2007 г./. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на :
– плащането – при плащане в брой;
– заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
– получаването на престацията – за непаричен доход.
Данъкът е в размер 15 на сто от придобития облагаем доход по чл.29 от ЗДДФЛ и съгласно чл.43, ал.2 от закона се определя от предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи от стопанска дейност. В този случай данъкът се удържа от платеца при изплащането на дохода. Авансовия данък се внася в сроковете по реда на чл.65-68 от ЗДДФЛ.
Следователно, когато платецът на доходите, подлежащи на облагане по чл.29 от ЗДДФЛ е „ГГПМП-Сливен” ООД, негово е задължението за определяне, удържане и внасяне на авансовия данък. В тези случаи, на основание чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, платецът на доходите издава „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Механизмът за определяне и удържане на авансовия данък е развит и в образеца на сметката за изплатени суми, утвърден със заповеди на министъра на финансите № ЗМФ-1821 от 27.12.2006 г. /ДВ, бр бр.3 от 2007 г./ и изменение на образеца – № ЗМФ-1377 от 26.10.2007 г. /ДВ, бр.92 от 2007 г./. Актуалните образци са обнародвани в ДВ, бр.3, от 12.01.2007 г., на основание чл.64, ал.4 от ЗДДФЛ.
2. „Служебна бележка” за доходи от трудови правоотношения.
Съгласно §5 от ПЗР на ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2007г., за облагаем доход от трудови правоотношения по смисъла на този закон, начислен, но неизплатен до влизането в сила на този закон, размерът на дължимия авансов данък при окончателното изплащане на дохода се определя по чл.42, ал.3. Следователно, за начислените през 2006 г. доходи от трудови правоотношения, но изплатени – придобити през 2007 г., размерът на дължимия авансов данък ще се определи по реда на чл.42, ал.3 от ЗДДФЛ и тези доходи се включват при определянето на годишния размер на данъка за 2007 г.
При условията на чл.49 от ЗДДФЛ, работодателят определя годишният размер на данъка за всички придобити пред данъчната година доходи /чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ/от трудови правоотношения. Следователно, изплатеният аванс за декември 2007 г. през същия месец, като доход придобит през данъчната година, се включва в облагаемия доход при определянето на годишния размер на данъка за същата – 2007 данъчна година.
На основание разпоредбите на чл.42, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, при определянето на облагаемият доход за целите на авансовото облагане по реда на чл.42 от ЗДДФЛ, водещ е принципът на начисляване на дохода. Предвидна това, при определянето на авансовия данък за трудови възнаграждения, начислени за съответните месеци на 2007 г., в т.ч. и за месец декември, следва да се ползва таблицата на чл.42, ал.3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща до 31 декември 2007 г., независимо от факта, че възнагражденията ще са изплатени след 1 януари 2008 г. Следователно, доходите от трудови правоотношения, придобити след 1 януари 2008 г., включително възнагражденията за месец декември 2007 г., изплатени през 2008 г., ще участват при определянето на годишната данъчна основа и годишния данък за доходите от този източник по реда и при условията на чл.49 от ЗДДФЛ в редакцията на закона, действаща за 2008 г.
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето работодателят издава не по късна от 31 януари на следващата гадина служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В сила от 01.01.2008 г. са и следните разпоредби:
– ако служебната бележка по ал.1 не е поискана от работника/служителя до 31 януари следващата година, такава се издава при поискване и след определения в ал.1 срок – чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ;
– работодателят задължително издава и предоставя на работника/служителя до 5 февруари следващата година служебна бележка по ал.1, когато удържането/възстановяването по чл.49, ал.5 и 6 не е извършено до 31 януари – чл.45, ал.6 от ЗДДФЛ.
Със Заповед № ЗМФ-1376 от 26 октомври 2007 г., министърът на финансите е утвърдил образец на служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, публикуван в ДВ, бр.92 от 2007 г.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *