осигуряване на съдружник който по съдебно решение е вписан като управител, но няма сключен договор за управление и контрол, не получава възнаграждение и от 31.01.2007г е пенсионер

1_51/26.02.2007г.
Чл.4,ал.3,т.2; чл.4, ал.6 от КСО
Чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО
Относно: осигуряване на съдружник който по съдебно решение е вписан като управител, но няма сключен договор за управление и контрол, не получава възнаграждение и от31.01.2007г е пенсионер
Уважаемигосподин Шипков,
Във връзка съсзапитване, заведено с вх………………. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. ………, относно осигуряване на съдружник който по съдебно решение е вписан като управител, но няма сключен договор за управление и контрол, не получава възнаграждение и от31.01.2007г е пенсионер, изразяваме следното становище :
Осигуряването на съдружник, който е вписан в съдебното решение на дружеството като управител, няма сключен договор за управление и няма получени или начислени, но неизплатени възнаграждения се осъществява по реда на чл.4,ал.3,т.2 от Кодекса за социално осигуряване и чл.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Достатъчно условие за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Започването, прекъсването, възобновяването илипрекратяването на трудовата дейност като съдружник в дружеството се декларира в седемдневен срок от настъпване на обстоятелствотов компетентната териториална дирекция на НАП.
Лицата на които е отпусната пенсия, когато упражняват трудова дейност като съдружници в дружеството се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред./ чл.4, ал.6 от КСО, чл.2, ал.6 от НООСЛБГРЧ/. Обстоятелството, че лицето е пенсионер и не желае да се осигурява социално се декларира в компетентната териториална дирекция на НАП.
По отношение здравното осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия в Закона за здравно осигуряванене е направено разграничение.Лице на което е отпусната пенсия когатоупражнява трудова дейност като съдружник в търговско дружество, се осигурява задължително на основание чл.40,ал.1, т.2 от ЗЗО върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »