прилагане на чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

Изх. № 94-С-413
Дата:12.10.2012 год.
ЗМДТ, чл. 47, ал. 1, т. 1
Относно:прилагане на чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМДТ
В отговор на поставения върос Ви уведомяваме:
По силата на действащия чл. 47, ал. 1 ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:  
 
1. от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;  
2.от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в т.1.
В т. 1 определено попадат даренията между братя и сестри и между брат/сестра на родител и племенник/дете на брат или сестра/ и обратно, между племенник и брат или сестра на негов родител.В подкрепа на това становище бихме посочилиредакцията на чл. 47, ал. 1, б. „б”, в сила до 01.01.2005 г.-„ 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и на племенници».
Въпроси се поставят при облагането на дарения между деца на братя и сестри/първи братовчеди/, които са роднини по съребрена линия от четвърта степен. Както обяснихме, разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 1 претърпя промени от началото на 2005 г. /ЗИДЗМДТ, обн. ДВ бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г./.
Логическото и граматическо тълкуване на настоящата редакция на чл. 47, ал. 1, т. 1 /при отпадане на предлога „на” пред „техните деца”/ налага становището, че преференциалната ставка по т. 1 включва и даренията между деца на братя и сестри, т.е. първи братовчеди.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ваше запитване, наш вх. № 26-00-79/30.09.2014г.

Изх. № 26-00-79Дата:24.10.2014 год.ЗКПО, чл. 200а;ДОПК, чл. 135 – 142.Относно: Ваше запитване, наш вх. № 26-00-79/30.09.2014г. Съгласно данните в цитираното запитване, представляваното от Вас дружество

Становище на НАП с Изх. №53-04-644 от 21.06. 2019 г.

Изх. №53-04-64421.06. 2019 г.ЗДДС – чл.132ЗКПО – чл.116 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-644/07.06.2019 г. относно прилагането

заплащане на такси за технически

Изх. № 63-00-14Дата: 26.05.2010 год.ЗМДТ, чл. 106;ЗМДТ, чл. 107.В отговор на поставения въпрос относно заплащане на такси за техническиуслуги по ЗМДТ от ИА „……………………….” Ви

Попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката

Чл.21,ал.4,т.1 ЗДДСРегламент №883/2004Дружеството Ви извършва услуги по „електро инсталации и окабеляване на сгради в Белгия” по договор ,като подизпълнител на Белгийска фирма ,регистрирана по ДДС

ЗДДФЛ, чл.18,ЗМДТ, чл.25, aл. 2,ЗМДТ, чл.61м, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, aл. 3, параграф 10а,ЗМДТ, чл.58, aл. 1, т. 4,ЗМДТ, параграф 20

1310-2/23.10.2013ЗДДФЛ, чл.18ЗДДФЛ, параграф10а, ал.3ЗМДТ, чл.25, ал.2ЗМДТ, чл.61м, ал.1, т.1ЗМДТ, чл.58, ал.1, т.4ЗМДТ, параграф 20 от ПЗР Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП-…., в което