прилагане на чл. 47, ал. 3 ЗМДТ

Изх. №26-00-21
Дата: 15.04.2009 год.
ЗМДТ, чл. 47, ал. 3
Относно: прилагане на чл. 47, ал. 3 ЗМДТ
В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък при придобиване на имущества при делба на право на строеж, Ви уведомяване:
ЗМДТ съдържа изрична разпоредба, която регламентира дължимостта на данък при
придобиване на имущества в случаите на делба на имущества – чл. 47, ал. 3, според която при делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението. Или когато в резултат на делба на имущество дяловете на съсобствениците или титулярите на ограниченото вещно право не се променят, данък не се дължи, тъй като няма придобиване на имущество.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_61/14.04.2010 г.КСО, чл.4, ал.3, т.2Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх.№……….. 2010 г. в Дирекция „ОУИ” – гр……….., изразяваме следното становище :Съгласно описаната фактическа

КСО, чл.4, aл. 1, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

5_23-22-3529/28.01.2013 г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 5;ЗЗО, 40, ал. 1, т. 1;В запитването е изложенаследнатафактическа обстановка:Национална потребителна кооперация на слепите в България е регистрирана

данъчния режим на допълнителните такси, които ще събирате е необходимо да предоставите следната информация:

555/16.05.2014Чл.3 ЗДДС;Чл.10, ал.1, т.5 ЗДДС;Чл.10, ал.3 ЗДДС;Чл.41, т.1, б.”а” ЗДДС;Чл.2, ал.1, т.2 ЗКПО;Чл.92, ал.3 ЗКПО; В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от източник в страната на чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) за изготвяне на архитектурен проект

Изх. № М-26-Р-168Дата:01.09.2016 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5;ДР на ЗКПО, § 1, т. 8.ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ЗДДФЛ, чл.43

Изх. № 26-Д-54Дата: 05.06.2008 год.ЗДДФЛ, чл. 43По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Д-54/03.06.2008 г., Ви