прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗМДТ

Изх. № 50-00-8
Дата: 12.07.2013 год.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 1, буква «а»
относно: прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗМДТ
В отговор на поставените въпроси относно правната същност на договора, сключен между …, по силата на който дружеството предоставя безвъзмездно лицензи, предоставящи право на ползване на програмния продукт ., и по-конкретно представлява ли това споразумение договорза дарение, изразяваме следното становище, което се основава на данъчното третиране на даренията според Закона за местните данъци и такси:
Обект на облагане с данък по раздел ІІІ, глава втора от ЗМДТ са имуществата, придобити по дарение. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ/.
В чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ, в отделни разпоредби, са уредени облагането на дарения и на другите безвъзмездни придобивания на имущества. Очевидно е, че законът прави ясно разграничениемежду «дарения» по смисъла на чл. 225 – чл. 227 ЗЗД и други безвъзмездни придобивания на имущества.
Хипотезите на освобождаване от данък при придобиване на имущества са регламентирани в чл. 48 ЗМДТ. „Даренията” са предмет на преференции по т. 2, 3, 4 и 7 на алинея първа, в които не са добавени другите безвъзмездни придобивания на имущества, облагаеми по чл. 44, ал. 2 ЗМДТ.
Обстоятелството, че предмет на регламентиране в чл. 48 ЗМДТ са данъчни преференции, налагащи стриктно и ограничително тълкуване,както и отделното посочване на даренията и другите безвъзмездни придобивания като обекти на облагане в чл. 44 ЗМДТ, формират извода, че в понятието «дарения» се влага съдържанието на безвъзмезден договор по чл. 225 – чл. 227 ЗЗД. Пример на стриктна употреба на това понятие представлява и чл. 48, ал. 4 ЗМДТ , според която за прилагане на освобождаването по т. 2е необходимо лицето да представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение..
Относно правната същност на договора между .., по силата на който дружеството предоставя на . безвъзмездно право на ползване на програмния продукт .,считаме, че същият не може да се определи като договор за дарение /чл. 225 – чл. 227 ЗЗД/, тъй като правото на ползване на продукта, обект на авторско право, се предоставя за определен срок /чл. 37, ал. 2 ЗАПСП/ илипсва animus /основание/, задължителен елемент от фактическия състав на дарението, които обстоятелства противоречат на правната природа на дарението като незабавно и безвъзвратно отстъпване на имущество на надарения.
От гледна точка на ЗМДТ, обаче, тази квалификация е иррелевантна, доколкото предмет на освобождаване по чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а” са „придобитите имущества от държавата и общините”без оглед на способа на придобиване – възмезден или безвъзмезден, дарения или други безвъзмездни придобивания. На това основание………..
…………… в качеството си на държавен орган не дължи данък при придобиване на имущества.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/Б. АТАНАСОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при делба на съсобствен недвижим имот между юридическо лице и община

3_2766/26.11.2015 г.ЗДДС, чл. 45, ал. 1 и ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1;ЗДДС, чл. 45, ал. 7;ЗКПО, чл. 45;ЗКПО, чл. 15 и чл.

Изх. №23-22-200

Изх. №23-22-20022.02.2019 г. ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3ЗЗО – чл. 40, ал. 4ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2НООСЛБГРЧМЛ – чл.

Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество

ОТНОСНО: Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи

данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

3_2879/16.06.2009г.ЗДДС, чл.21, ал.3ЗДДС, чл.96Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството по

ЗКПО, чл.208,ЗКПО, чл.209

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../20.12.2012г. в Дирекция «ОДОП» е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните два въпроса:1. Дружество предоставя

прилагане на чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина

1_104/04.04.2007г.Чл.1,ал.4 от НООСБГРЧОтносно:прилагане на чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбинаВъв връзка с Ваше запитване,

ilac hakkında